81131. lajstromszámú szabadalom • Javított kulcslyuktorlasz

Megjelent 1935. évi június hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 81131. SZAM. — VlII/d. OSZTÁLY. Javított eljárás kulcslyuktorlaszok előállítására. Javítási az 59658. sz. szabadalomhoz. Kallós J. Gyula gyáros Budapesten. A bejelentés napja: 1920. évi június hó 8-ika. Az 59.658. számú magyar szabadalommal védett eljárás szerint előállított, Yale-zár­szerkezettel ellátott kulcslyuktorlaszoknak a tapasztalat szerint az a hátránya, hogy a 5 kulcslyukba bevezetett torlasz szakállrésze a zárban elforgatható. A jelen találmány tárgyát képező javítás célja abban áll, hogy ezen elforgatást megakadályozzuk. Ezt azáltal érjük el, hogy a szakállrészt al­lü kotó munkadarabot két különböző hosz­szúságú nyúlvánnyal látjuk el, melyek a középvonalhoz képest szimmetrikus el­rendezésűek és melyek közül a hosz­szabb nyúlványt a kicsákozott munka-15 darabnak ismert összehajtása után a vele szembekerülő és hozzásimuló rövidebb nyúl­vány köré hajtjuk, úgy hogy a zárlemezben lévő kulcslyukba nyúló orr áll elő, mely a torlasznak a zárban való elforgatását meg-20 akadályozza. A mellékelt rajzon a javított kulcslyuk­torlasz egy példaképpeni foganatositási alakja látható és pedig az 1. ábrán felülnézetben a kicsákozott mun-25 kadarab összehajtása előtti állapotban, míg a 2. ábrán oldalnézetben a szakállrész teljes elkészítése után. A kellő vastagságú fémlemezből kicsáko-30 zott szakállrész, melynek középvonalában megfelelő sajtoló pofák segélyével az (a) fél­henger, a két oldalrészben pedig az ugyan­csak félhengeralakú, de keresztirányban el­rendezett (b) bordák vannak sajtolva, a kö­zépvonalhoz képest szimmetrikusan egy rö- 35 videbb (c), illetve egy hosszabb (d) nyúl­vánnyal van ellátva. A munkadarabnak az említett szimmetria vonal körül való 180°-os összehajtása alkalmával ezen nyúlványok egymással szembekerülnek (2. ábra). Ezen 40 állapotban a hosszabb (d) nyúlványt a rövi­debb (c) nyúlvány köré hajtjuk, úgyhogy egy orr keletkezik, mely a torlasznak a kulcslyukban való elhelyezése alkalmával a zárlemezben létesített kulcslyukkivágásban 45 foglal helyet és így a szakállrésznek a zár­ban való elforgatását megakadályozza. Szabadalmi igény: Az 59658 sz. szabadalom 1. igénypontjában védett eljárás kiviteli módja, jellemezve 50 azáltal, hogy a kulcslyuktorlasz szakáll­részét alkotó munkadarabon a középvo­nalhoz képest szimmetrikusan elrendezett két különböző hosszúságú (c, d) nyúl­ványt csákozunk ki, melyek közül a hosz- 55 szabb (d) nyúlvány a szakállrésznek is­mert módon való előállítása után a rövi­debb (c) nyúlvány köré hajtatik, miáltal egy a zárlemezben létesített kulcslyuk­kivágásba nyúló orr áll elő, mely a tor- 60 lasznak a zárban való elfordulását meg­akadályozza. 1 rajzlap melléklettel. Stádium nyomda, feudapest.

Next

/
Thumbnails
Contents