81113. lajstromszámú szabadalom • Kénesővel megszakító elektromos pislogófény számára

Megjelent 1935. évi június hó 35-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 81113. SZÁM. — V/a2. OSZTÁLY. Kénesőmegszakító elektromos pislogófény számára. Johann Kremenezky cég, Bécs-ben. Pótszabadalom a 72767. számú szabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja: 1921. évi március hó 29-ike. Ausztriai elsőbbsége: 1918. évi augusztus hó 5-ike. A 72767. számú szabadalomban (a 6 igényben) jelzőcélokat szolgáló elektro­mos pislogófény'oly kénesőmegszakítója van ismertetve, melynek a lámpaveze­tékbe iktatott solenoidja az áramkör megszakításakor egy magot hagy lesüly­lyedni, mely a 'kénesőt egy zacskóba szo­rítja s ezáltal a solenoidot újból az áram­körbe kapcsolja. A bekapcsolásoknak jel­zési célokra szükséges alacsony frekven­ciáját azáltal érjük el, hogy a mag kilincs­fogalakú keresztmetszettel bíró körülfutó hornyokkal van ellátva segy meg nem fagyó sűrű folyadékba merül. A jelen találmány e berendezés egysze­rűsítését és üzembiztonságát fokozni van hivatva, mégpedig azáltal, hogy a solenoi­dot egy elektromágnes helyettesíti, mely­nek fegyverzete egy kéneső-doboz fene­kére hat, amely dobozból indul ki a zacs­kóval ellátott cső; ezen szerkezettel a megszakítások frequentiájának csökken­tését az idézi elő, hogy a mágnes bekap­csolásakor a csőben lesüllyedő kéneső folytán a csőbe egy önműködő szelepen át levegő szivatik be, a mágnes kikapcso­lásakor azonban e levegőnek a csőből való kilépése egy beállítható tűszelep vagy hasonló révén lassíttatik. tárgyának egy A rajzon a találmány példája van feltüntetve. A (13) kénesőzacskóval ellátott (12) cső a például kaucsukból készült engedé­keny ,-(15) fenékkel bíró (14) dobozzal közlekedik. A (15) fenékre ható (16) fegyverzet elektromágnesének (9) teker­cse épúgy van a lámpavezetékbe kap­csolva, mint a törzsszabadalom solenoidja. A (16) fegyverzetre ható í 19 > rugó a fegyverzetet az elektromágnes ellenére megemelni s ezáltal a lámpa áramkörét a rajz értelmében a (13) zacskó és (12) cső kénesőjén keresztül zárni igyekszik. Mihelyt: a (9) elektromágnesen áram megy át, a (16) fegyverzet a (19) rugó 45 hatása ellenére megvonzatik, úgy hogy a (15) fenék s vele a (12) cső kénesőszíntje lesüllyed mindaddig, amíg a (13) zacskó és a (12) cső közti kénesőkapcsolat meg­szakad. Eközben 'az önműködő (17) sze- 50 lepen át levegő lép be a (12) csőnek a kéneső fölötti terébe. Mihelyt az említett kénesőkapcsolat imegszakad, a (19) rugó a (16) fegyverzetet s vele a (12) cső kénesőszintjét emelni igyekszik, eközben 55 azonban a (12) csőben lévő levegő iössze­szorul s a fegyverzetnek és a (12) cső kén­esőszintjének emelkedését oly arányban lassítja, 1 amint a (12) csőben lévő fölösle­ges levegő kiáramlását a beállítható (18) 60 tűszelep vagy hasonló megengedi. Ily módon a megszakítási időszakok megnyujtatnak s ' ezáltal a pislogófény frekvenciája csökken. A frekvencia a (18) tűszelep beállítása révén tetszés sze- 65 rint szabályozható. A tűszelep /tetszés­szerinti szerkezettel bírhat, ajánlatos azonban a rajz értelmében oly csavar­orsó gyanánt /kiképezni, mely a csavar­meneteket keresztező s az orsófej felé 70 keskenyedő finom horonnyal van ellátva.

Next

/
Thumbnails
Contents