81109. lajstromszámú szabadalom • Eljárás magnéziumhipokloritok előállítására

Megjelent 1935. évi június hó 23-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 81109. SZAM. — IV/h/1. OSZTÁLY. Eljárás magnesiumhypochloritok előállítására. Dr. Kereszty György és dr. Wolf Emil vegyésze^, Budapesten. A bejelentés napja: 1920. évi február hó 5-ike. Eddig a magnesiumhypochloritokat ki­vétel nélkül nedves úton állították elő. A chlórmész előállítási módjához hasonló száraz előállítási módot egyedül Lunge 5 (Chm. Ind. 8. 1885 S 334—346.) kísérelte meg, s megállapította, hogy a magnesium­oxyd és magnesiumhydroxyd a mészhyd­roxydtól teljesen eltérően nem képeznek hypochloritokat, ha nedvesített száraz ál-0 lapotban chlór hatásának tétetnek ki. Lunge ezen megfigyelésével ellentétben kitűnt, miszerint a magnesiumhypochlori­tokat a mészhypochloritokhoz hasonlóan száraz úton is előállíthatjuk, ha csak ar-5 ról gondoskodunk, hogy a chlór behatási helyein a megnesiumbázis állandóan feles­legben legyen jelen. Ezen követelménynek, tekintettel arra, hogy a chlor a magnesiabázis felületére 0 hat, nem lehet oly egyszerűen eleget tenni, mintha oldatban menne végbe a reakció, amelyben az oldat keverése egymagában is biztosítja a reagensek folytonos elosz­tását. 5 Minthogy a magnesiabázisszemcsék fe­lületeit, melyekre a chlor hatott, s ahol tehát a chlor pillanatnyilag feleslegben le­het, egyszerű keveréssel nem lehet a gáz­alakú chlor behatása alól időszakosan el-0 vonni, a chlorgáz hatását kell időszakosan kiiktatni, ill. a chlorgázt indifferens kö­zeggel oly mérvben hígítani, hogy az ily módon lényegesen lassított chlorbehatás a felületeken ne okozza nagyobb chlorfe-5 leslegek felhalmozódását, mint aminőket egyrészt a keverés, másrészt a szilárd tes­tekben s különösen a porozus magnesium­oxydban is fellépő lassú diffundálás oly mérvben tud szétoszlatni, hogy a magne­siumbázis állandóan feleslegben legyen. 40 Az eljárás egyik foganatosítási módja abban áll, hogy a reakcióhoz szükségelt vízmennyiséggel nedvesített magnesium­oxydot vagy hydroxydot alkalmas keverő­tartályban, pl. mosott kavicsot tartalmazó 45 forgó dobban vetjük alá a chlor behatásá­nak, mi mellett a chlor bevezetésének sza­bályozása által gondoskodunk arról, hogy a dob légtere állandóan csak néhány % chlort tartalmazzon s a hőmérsék a dob- 50 ban ne emelkedjen. A dob eredetileg leve­gővel lévén tele, a chlor a bevezetéskor ál­landóan higíttatik ezen légmennyiség ál­tal, s minthogy a dob forgása közben a kavics a magnesiabázist állandóan őrölve 55 és keverve, folytonosan megújítva annak reaktív felületét, kellő óvatosság mellett betarthatjuk azon követelményt, hogy a chlor gyakorlatilag mindenütt csak fölös magnesiumbázissal kerüljön érintkezésbe. 60 Az eljárás egy másik foganatosítási módjánál higító közeg gyanánt nem gázt, hanem valamely indifferens folyadékot, pl. benzint, széntetrachloridot, stb. hasz­nálunk. A folyékony higítóközeg meggá- 65 tolja a gázalakú chlornak a magnesiabá­zisra való közvetlen behatását, úgyhogy a chlor csak a higítóközegben végbemenő diffusiója arányában juthat a magnesia­bázishoz, melynek túlsúlya üymódon a re- 70 akcióban jobban van biztosítva, mint az előbbi példánál. A folyékony higítóközeg alkalmazásá­nak további előnye az is, hogy a chlorozás terméke könnyebben különíthető, illetve 75 távolítható el a tartályból, mint az első­sorban ismertetett eljárási módnál. Az eljárás természetesen a fenti példák-

Next

/
Thumbnails
Contents