81085. lajstromszámú szabadalom • Eljárás könnyen hordozható gépeknek, írógépeknek, számológépeknek, kerékpároknak stb. ellopása ellen való biztosítására

Megjelent 1935. évi június hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 81085. SZÁM. — XVIII/b. OSZTÁLY. Eljárás könnyen hordozható gépeknek, mint írógépeknek, számológépeknek, kerékpároknak stb. ellopás ellen való biztosítására. Hill Károly gyáros M/m. Frankfurtban. A bejelentés napja: 1920. évi december hó 24-ike. Elsőbbsége: 1920. évi április hó 15-ike. A találmányt eljárás képezi írógépek­nek, számológépeknek, kerékpároknak és egyéb használati tárgyaknak megjelölése által ellopás ellen való biztosítására. A ta-5 lálmány értelmében a biztosítandó tárgy­nak nehezen eltávolítható, fontos részé­ben a tulajdonost jelző betűket és szá­mokat vésünk be olyképen, hogy a bevé­sett jelek mélysége az illető résznek ve-10 szélyes keresztmetszetét eléri. A bevésés pl. marás útján történhet. Ezen eljárás­sal elérjük, hogy a jeleknek lecsiszolásá­nál vagy más módon való eltávolításánál a gép szilárdsága és használhatósága ve-15 szélyeztetik és a jeleknek láthatatlan mó­don való kitöltése is lehetetlenné válik. Mélyített jeleknek használati tárgyakban való kiképzése magában véve ismeretes. Az ezen alapuló összes ismert jelzőeljá-20 rásoknál azonban a tolvaj a jeleket látha­tatlanná teheti. Ha azonban a betűket és számokat egészen a tárgy ülető részének veszélyes keresztmetszetét elérő mélységig véssük be, akkor a gépnek rendes úton 25 való értékesítése ki van zárva. Veszélyes keresztmetszet alatt emellett erők által igénybevett géprészeknek azt a kereszt­metszetét értjük, melynél már nem lehetünk biztosak abban, hogy az illető 30 rész a benne fellépő igénybevételek követ­keztében nem törik-e el. Minthogy a gé­peket rendszerint nagy biztonsági hánya­dossal szerkesztik, néhány betűnek és számnak bevésése a szóban forgó részt 35 nem gyengíti annyira, hogy a gép haszná­lata kérdésessé válnék. Ha azonban a géprésznek a betűkkel és számokkal fe­dett felületét lecsiszoljuk, akkor az illető rész annyira gyengítik, hogy az irógép, a kerékpár vagy egyéb használati tárgy ér- 40 téke jelentékenyen szenved. A mélyen be­vésett jeleknek láthatatlan kitöltése sem lehetséges, úgy hogy tisztességes vevő némi óvatosság mellett lopott árút nem vehet meg. 45 A mellékelt rajzon a találmány értel­mében megjelölt írógép van feltüntetve. Az írógép keretének homlokoldalán, te­hát feltétlenül látható helyén a „Winter & Co. Nr. 11" szavak vannak mélyen 50 bevésve. A vésést megfelelő fejszélességű maróval végezhetjük. Szabadalmi igény: Eljárás könnyen hordozható gépeknek, mint írógépeknek, számológépeknek, 55 kerékpároknak és egyéb használati tárgyaknak ellopás ellen való biztosí­tására, azáltal jellemezve, hogy a gép­nek nehezen eltávolítható, fontos ré­szébe az ülető rész veszélyes kereszt- eo metszetét elérő mélységig a biztosí­tandó gép tulajdonosára utaló betűket és számokat vésünk be, úgy hogy a jelek lecsiszolásánál vagy más módon való eltávolításánál a gép használható- 65 sága és szilárdsága veszélyeztetik és a jeleknek láthatatlan kitöltése is le­hetetlenné válik. 1 rajzlap melléklettel. I Stádium nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents