81063. lajstromszámú szabadalom • Csuklós karú gép műkőmasszák formálására

Megjelent 1935. évi június hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEIRAS 81063. SZAM. — Xll/f. OSZTÁLY. Csuklóskarú gép műkőmasszák formálására. Haertling Károly, vegyész Berlinben. A bejelentés napja: 1920. évi december hó 15-ike. Elsőbbsége: 1919. évi június hő 17-ike. Kőnek, műkőnek és más hasonlónak köszörűlésére és simítására esuklóskarú köszörülő és simítógépek alkalmazása már ismeretes. 5 Ugyancsak ismeretes a csuklóskarú gé­peknek döngölőgépként való felhaszná­lása, mi mellett a kölyűt segmentkerék al­kalmazása mellett ellenkerék, bütyök, vagy más hasonló emeli és a kölyű szaba-10 don esik alá. A találmány lényege ezekkel szemben abban áll, hogy mindkét gép oly módon van egyesítve, hogy ia hajtómű vagy egy vagy több kölyűt működtet, ez esetben a 15 gépet döngölésre használjuk, vagy pedig a köszörülő- és simítótáresának a függélyes tengelyre való felerősítése után a gépet köszörülésre és simításra használjuk. A kölyűnek mozgásgyorsító berendezés-20 sel való kapcsolása esetén a találmány sze­rinti gép műkő-, terazzo- és más hasonló üzemeknek nélkülözhetetlen berendezésévé válik, mivel a kölyű gyorsulását a döngö­lendő anyag természete szerint be lehet állítani, miáltal a sújtás erősségét szabá­lyozhatjuk. A rajzon a találmány szerinti gépnek egy példaképpeni foganatosítást alakját látjuk, az 30 1. ábra fali csuklóskarú gép nézete, a 2. ábra a gép fejének metszete, döngölő­gép gyanánt való használatnál, a 3. ábra a gép fejének metszete köszö­rülő- és simítógép gyanánt való használat-35 nál. Az (1) függélyes főtengely egy felső és egy alsó fali gyámban van ágyazva; felső részén (2) laza és ékelt tárcsával és (3) szíjátváltóval van felszerelve. Az alsó (4) 40 lépcsős szíjtárcsa segélyével a hajtást a 25 középső (5) csuklós tengelyen ülő lépcsős szíjtárcsára visszük át; a szíjsebesség las­súból a gyorsba változtatható. Az (5) ten­gelyen ülő tárcsák közül az alsó (6) tárcsa a hajtásnak a (7) köszörülő és simitóten- 45 gelyre való átvitelére szolgál. A (7) ten­gely ékpályában vezetve a szíjtárcsában elmozdulhat, úgy hogy a (8) vezérlőkar segélyével magasabbra vagy alacso­nyabbra állítható. A (9) tekercsrúgó a kö- 50 szörülésnél és simításnál a (8) kart, a (7) tengelyt és az ennek alsó végén elrendezett (10) köszörülő és simítófejet lebegő hely­zetben tartja, úgy hogy a (8) kar segélyé­vel munkaközben erősebb vagy gyengébb 55 nyomást gyakorolhatunk a munkada­rabra. Döngölőgép gyanánt való használatnál a (8) vezérlőkart a (11) horog segélyével legfelsőbb helyzetében rögzítjük, azután 60 a (12) kölyűt az egyik oldalon két görgő, a másik oldalon a (14) tengelyen ülő (13) szegmentkerék közé bevezetjük. Ajánlatos a döngölésnél a (10) köszörülő- és simító­fejet eltávolítani; köszörülésnél és simí- 65 tásnál a (12) kölyűt mindenesetre ki kell emelni. A 2. ábrán világosan látszik, hogy a (8) vezériőkarnak és vele együtt a függé­lyes (7) tengelynek a (11) horog segélyé- 70 vei a legfelsőbb helyzetben való rögzítésé­nél a (15) és (16) kúpkerekek egymással kapcsolódnak és ezáltal forgásba hozzák a (14) tengelyt, mely a (13) szegmentkere­ket hordja. Ez a szegmentkerék a kö- 75 lyűt két, a rajzon fel nem tüntetett gör­gőhöz szorítja,, felemeli és leejti, ha a kö­lyű és a szegmentkerék kivágása jutnak egymás mellé. Amikor ez a kivágás a kö­lyűhöz ér és a kölyű esése megkezdődik, 80

Next

/
Thumbnails
Contents