81023. lajstromszámú szabadalom • Gép bőr leélezésére gyűrűskéssel

Megjelent 1923. évi május hó 30-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 81023. szám. I/b. OSZTÁLY. Gép bőr leélezésére gyűrűs késsel. FORTUNA-WERKE SPEZIALMASCHINENFABRIK G. M. B. H. CÉG CANNSTATT-STUTTGARTBAN. A bejelentés napja 1921 szeptember hó 6-ika. Német elsőbbsége 1921 április 29-ike. A gyiirüs késsel dolgozó, bőrök leélezé­sére szolgáló gépek dolgozó részei, neve­zetesen a gyűrűs kés, az elömenesztő hen­ger és a kés számára való köszörülő kő, munkahelyzetükben nehezen; hozzáférhe­tően vannak a gépbe beépítve, miután ezen részeknek messzemenően lefedve kell len­niök és ezen kívül az előmenesztő henger részben a gyürüskés belsejében foglal he­lyet. Ennek következtében nem is elég a lefedésnek vagy ez utóbbi egy részének le­vehetően vagy felcsappantbatóan való el­rendezése, hogy az említett részek a szük­séges mértékben hozzáférhetőkké váljanak. Javasoltak ugyan már olyan elrendezést, melynél a lefedésnek vagy a szekrénynek a kés előtt fekvő része az előmenesztő hen­gerrel együtt a gép asztal-felületére merő­leges tengely körül oldalt kilengethetően van elrendezve, azonban ezen elrendezés sem felel meg, mert az előmenesztő henger a kilendített szekrényrészben is még lé­nyegileg el van takarva ós ennélfogva csak kis mértékben hozzáférhető. Ezen berende­zés további hátránya, hogy az előmenesztő henger hajtó tengelyének vagy oldható vagy pedig univerzális csuklós kapcsolás­sal kell ellátva lennie. A jelen találmány segítségével sikerült az előmenesztő henger hajtásának ezen megnehezítését kiküszöbölnünk ós ezen felül még ezen hengert magát lényegesen könnyebben hozzáférhetővé tennünk, amennyiben a dolgozó részeknek a kés előtt fekvő lefedése az előmenesztő hengerrel együtt az asztal felülettel vagy az előme­nesztés irányával, a hengeres, gyűrűs ké­sek alkalmazása esetén, tehát a kés tenge­lyével is párhuzamos tengely körül kilen­díthetően van elrendezve. A lengési tengelyt, előnyösen az előme­nesztő henger hajtótengelyébe helyezzük, mimellett a hengernek a kilengés előtt a késből való, szükséges kihúzását a kilenge­tendő résznek .teljes egészében való elcsúsz­tathatósága által tesszüjk lehetővé. A találmány foganatosítási példája a mellékelt rajzokon látható. Az 1. ábra az újítást képező részekkel ellá­tott gép hátsó nézete, a 2. ábra a gép alaprajza; mindkét ábra részben metszetben tünteti fel a gépet. A 3. ábra az előmenesztő tengelyen át vett mettezet, a 4. ábra a gép szekrényének baloldali né­zete, az

Next

/
Thumbnails
Contents