81006. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági lakat és eljárás annak előállítására

Megjelent 1933. évi május hó 30-án. MAGYAR KIRÁLYI jggg SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 81006. szám. VIII/d. OSZTÁLY. Eljárás biztonsági lakat előállítására. «VERDUN» MÜVEK R.-T. CÉG BUDAPEST, MINT FLEISCHER ZSIGMOND KERESKEDŐ ÉS IRHÁZY ISTVÁN LAKATOS BUDAPESTI LAKOSOK JOGUTÓDJA. A bejelentés napja 1920 augusztus hé 12-ike. Jelen találmány tárgya biztonsági lakat és eljárás annak előállítására. Jelen bizton­sági lakat egyszerűsége, olcsósága, meg­bízható működése, szilárdsága, tartóssága és főkép még azáltal tiinik ki, liogy ava­tatlanok által idegen kulccsal kinyithatat­lan. Mellékelt rajzon látható jelen biztonsági lakat egyik példiaképeni kiviteli alakja, melytől a találmány lényegének érintése nélkül számos eltéréssel is készíthető: 1. ábra a biztonsági lakatnak, 2. ábra a hozzátartozó kulcsnak távlati képét, 3. ábra a záró kengyelnek oldal- és elől­nézetét, 4—5. ábrák a lakat vízszintes metszetét kétféle munkahelyzetben a hozzátartozó kulccsal, 6. ábra végül függélyes metszetet mutat, 4. ábra A—B vonala szerint. A lakat (b) lakattestből és abba behatoló különálló (c) zárókengyelből áll. A záró­kengyelnek a lakattestben való rögzítésére a kengyel (d") kivágásaival együttműködő (d) tolókák vannak a lakattestben elren­dezve, melyeknek (c") kivágásai működ­nek együtt a (c) kengyellel, ill. annak (d") kivágásaival. A (c) kengyelszárak a lakat­test megfelelő alakú (c') nyílásaiba illenek bele, mely nyílásokba nyúlnak bele a (d) tolókák. A tolókák megfelelő eltolása foly­tán elérhető, hogy az összes (c") tolóka­kivágások összeessenek a (c) lakattestnyí­% lássál, mikor is a (c) kengyel akadályta­lanul betolható, ill. kihúzható. Betolt (cl kengyel mellett annak (d") kivágásai be­leesnek a (d) tolókák pályájába, úgy liogy a (d) tolókát eltolása által a (c) kengyel rögzítheti, (e) rugók, valamint a tolókák (f) vezetőréseivel együttműködő (f) vezető­csapok a tolókákat állandóan záró helyze­tükben igyekszenek megtartani. Jelen ta­lálmány szerint ezen záró helyzetibein a (c") tolókák ivágások különböző távolsá­gokban vannak a (c') lakattestnyílástól, miáltal az egyes tolókáknak különböző mértékű eltolása szükséges ahhoz, hogy a lakat nyitható legyen. Erre szolgál a (g) kulcs, melynek megfelelő hosszú (g') csap­nyulványai vannak olykép, hogy a (g) kulcsnak a tolókákra való működtetésével mindegyik tolóka éppen a kivánit mérték­ben toilaitik el ós a lakat kinyitható. Hogy a lakatra a kulcs könnyen legyen alkal­mazható, azon célból a (g) kulcsnak két

Next

/
Thumbnails
Contents