79983. lajstromszámú szabadalom • Légmegujító patron rétegesen elhelyezett vegyszerekkel független légzőkészülékekhez

Megjelent 1922. évi november lió :>0-án. MAGYAR KIRÁLYT |jj|| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 79988. szám. XVIII/b. OSZTÁLY. Légmegújítópatron rétegesen elhelyezett vegyszerekkel, független légzö'készülékekhez. DRÁGERWERK, HEINR. & BERNH. DRÁGER CÉG LÜBECKBEN. A bejelentés napja 1917 április hó 17-ike. Németországi elsőbbsége 1916 julius hó 1-je. Független légzőkészülékeknél, melyek­nek főalkatrészei szénsavelnyelő patron­ból és sűrített oxigént tartalmazó acélpa lackból állanak, a készülék használati ide­jét a találmány szerint lényegesen meg­hosszabbíthatjuk. Némely vegyszer, pl. nátriumszuper­oxid, káliumnátriumszuperoxid és ha­sonló a légzőlevegő hatására oxigént ad­hat le és szénsavat nyelhet el. azonban ál­talában nem a kellő mértékben, mert kez­detben csak lassan adja le az oxigént és az erre következő erős melegedés után csak elégtelenül nyeli el a szénsavat. Ezen okból eddig nem sikerült szuperoxidpat­ront szerkeszteni, mely a vegyszerek töké­letes kihasználása mellett mindkét felté­telt, nevezetesen a szénsav teljes elnyelését és kellő mennyiségű oxigén leadását, ki­elégítette volna. Különösen a szénsavel­nyeletés nem akart sikerülni. A talál­mány szerint ezen feladatot azzal oldjuk meg, hogy a patronba a légzőlevegő ára­mának irányában szénsavat elnyelő anyagból álló rétegek, majd pedig oxigént leadó anyagokból álló rétegek vannak el­rendezve, melyek után egy vagy több ré­tegben elrendezett, szénsavat lekötő anyasr következhetilc. Ezen megoldás csak akkor vált lehetsé­gessé, amidőn felismertetett a vízgőznek a szuperoxid szénsavfelvevő és oxigénle­adó képességére kifejtett hatása a külön­böző hőmérsékletek mellett, melyek a le­vegőnek a patronon való keresztüláram­lása közben fellépnek és ennek következté­ben a szuperoxid mennyiségéhez bizonyos meghatározott arányban álló és megfelelő helyeken elhelyezett maróalkálirétegek alkalmaztattak. Ezzel ugyanis lehetővé vált a vízgőz hatását szabályozni. Mindé nekelőtt a szénsavat megkötő vegyszer, pl. a marókáli, a vízgőzt majdnem telje­sen elnyeli, megköti a szénsavat is, amit az oxigént leadó vegyszer pl. a szuperoxid melegítés nélkül nem végezne. Ezután a marókáli bizonyos nedvességet és hőmér­sékletet érvén el, a vízgőzt keresztiilbo­csátja, amely most a szuperoxidot oxigén leadásra bírja, felmelegíti és alkalmassá teszi a szénsav felvételére is. Ha bizonyos idő múlva a szuperoxid túlmeleggé vált, úgy többé nem vesz fel szénsavat és a víz­gőz nagy részét is elnyeletleniil ereszti

Next

/
Thumbnails
Contents