79982. lajstromszámú szabadalom • Papíradagoló berendezés írógépekhez

Megjelent 1922. évi november lió :>0-án. MAGYAR KIRÁLYI WM SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 79982. szám. IX e. OSZTÁLY. Papir-adagoló berendezés írógépekhez. BINDER REZSŐ KERESKEDŐ KASSÁN, E. I. BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1918 augusztus hó 1-je. A papiradagolás a jelenlegi írógépeknél a gépelés alkalmával nehézkes művelet és sok időveszteséget okoz. Ezen hátrány meg­szüntetését célozza jelen találmány, amely abban áll, hogy az írógép pápiradagolását folytonossá teszi azáltal, hogy az írópapi­rost gépelés közben egy feltekercselt kész­lethengerről vagy tnás efféléről csévéljük le, amely a szán harántirányú mozgását követi és a papirost automatikusan adar gólja, illetve állandóan használatra készen tartja. Az adagoló-berendezés az összekötő-ré­szek megfelelő kiképzése mellett bármely rendszerű írógépen alkalmazható. A hen­gerre, motolára vagy inás effélére csévélt papiros egyszerű, nyomás nélküli írópapi­ros vagy pedig megfelelő távolságokban cégnyomásssal ellátott levélpapiros vagy más efféle lehet. A beírt lapok könnyebb elválasztása végett a felcsévélt papir a kivánt alakzatnak megfelelő távolságokban perforált is lehet vagy pedig a beírt lap a kivánt formátum lecsévélése után a gép gum mi hengerén alkalmazott papirszorító­lemez segítségével leszakítható, amely célból a felhengerelt papir megfelelő tá­volságokban jellel látható el, hogy a ki­vánt papiralakzatot mindig pontosan és minden nehézség nélkül leszakíthassuk. A találmány tárgyát tevő papiradagoló­berendezés minden meglevő írógépre, ennek minden átalakítása nélkül fel- és leszerelhető és a gépnek a jelenlegi kézi adagolással való használatát sem gátolja. A mellékelt rajzon a találmány tárgya három különféle példaképem foganatosí­tási alakban van feltüntetve, amelyek egymástól csak az Írógépen való felerő­sítés módjában térnek el. A beírt méretek a szokásos géptípusoknak felenek meg. Az 1. ábra tabulátoros írógépet mutat táv­lati képben a papiradagoló-berendezéssei felszerelve. A 2. ábra a papírhenger tengelye. A 3. ábra az egyik tartókart mutatja hossz­metszetben. A 4. ábra tabulátor nélküli írógépet áb­rázol távlati képben a papiradagoló be­rendezéssel felszerelve. Az 5. ábra az ehhez tartozó tartókar hossz­metszete. A 6. ábra az adagoló-berendezésnek egy további felszei-elési módját tünteti fel távlati képben. A 7. ábra az ehhez tartozó tartókart két egymásra merőleges hosszmetszetben mu­tatja.

Next

/
Thumbnails
Contents