79967. lajstromszámú szabadalom • Tartós biztosítási dugó

Megjelent 1922. évi november hó 25-én. MAGYAR KIRÁLYI jgow SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 79967. szám. VH/G. OSZTÁLY. Tartós biztosítási dugó. BAYERISCHE ELEKTRIZITÁTS-INDUSTRlE ROTT & C° CÉG MÜNCHENBEN. A bejelentés nar ja 1920 november hó 19-ike. Németországi elsőbbsége 1919 szeptember hó 23-ika. .Jelen találmány tárgya elektromos ve­zetékek számára való biztosítási dugó, melynél az átolvadt biztosíték pótlása el­marad. Az elektromos vezetékek számára eddig alkalmazott szokásos biztosítékok nagy hátránya, hogy a biztosítékot képező vékony huzal átolvadt, többé nem használ­hatók, hanem a biztosítási elemből kikap­csolandók és új biztosíték által helyettesí­tendők. Ez azonban, különösen ha üzem­közben eszközlendő, körülményes, időt rabló és költséges. Hátrány továbbá, hogy különböző berendezések, mint pl. leeső színes pontok stb. alkalmazása dacára a legtöbb esetben minden további nélkül az átolvadt biztosítékot nem lehet biztonság­gal felismerni, mely okból a kellemetlen keresgélés ós idegen áramkörök megszakí­tása el nem kerülhető. Mindezen hátrányo­kat a jelen találmány tárgya tökéletesen kiküszöböli. A jelen találmány tárgyának alkalma­zása esetén a nem szakavatott egyén is teljesen idegen kapcsolótáblán azonnal abban a helyzetben van, hogy azon biz­tosítékot, mely túl volt terhelve, meg­állapítsa és hogy az áramkört egyszerű ujjnyomás által újból bekapcsolja, anélkül, hogy ezen célra új biztosítékra vagy vala­miféle szerszámra volna szüksége. Az új szerkezet a következő: A biztosítási dugónak vagy tölténynek és a hüvelynek elválasztása helyett a jelen találmány tárgyánál ezek egy egészet képeznek. Az (a) csavarmenet és a (b) csap a szokásos alakhoz hasonlóan vannak ki­képezve, úgy hogy a régi biztosítási elemek minden változtatás nélkül használhatók. A (b) csap a (c) kontaktustárcsát hordja, mely a (t) huzal útján az (e) sínnel vezetői összeköttetésben van. Ezen (e) sín a talál­mány leglényegesebb alkatrésze. Ezen sín egy vezető és egy nem vezető részből van előállítva, melyek egymással szilárdan vannak összekötve és melyek hőkitágulási képessége lehetőleg különböző, amivel azt célozzuk, hogy az esetleges megmelegedés esetén az egyik anyag nagyobb mértékben táguljon ki, mint a másik, aminek termé­szetes következménye a sín áthajlása. A sín felső vége meg van vastagítva és egye­nes állapotban a rugalmas (f) rúgót a (g) kontaktusgombbal szemben zárja, mely a maga részéről a (h) huzal útján a vezető (a) csavarhűvellyel van összekötve; ezáltal zárt áramkört kapunk. Az (f) rúgó fején a nyomógombbal ellátott (i) tolóka van al­kalmazva, mely az egészet burkoló (k)

Next

/
Thumbnails
Contents