79957. lajstromszámú szabadalom • Eljárás különféle anyagokban foglalt folyadékoknak más folyadékokal való kiszorítására

Megjeleld Í922. évi november lió 25-éii. M A G YA R K I R A LY I |||gg SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 79957. szám. XIVa/1. OSZTÁLY. Eljárás különféle anyagokban foglalt folyadékoknak más folyadékokkal való kiszorítására. ELEKTRO-OSMOSE A KTIE N GESE LLSCH A FT (GRÁF SCHWERIN GESELLSCHAFT) CÉG BERLINBEN. A 78223. sz. törzsszabadaloui pótszat atíalma, melynek bejelentési napja 1918 április hó 16-ika. Németországi elsőbbsége 1917 junius hó 20-ika. A jelen találmány a törzsszabadalom­ban védett eljárás további kiképzésére vo­natkozik. Ennél az elektroosmotikus hatáson ala­puló eljárásnál ugyanis az alkalmazott árain értékeinek megfelelően természete­sen hőfejlődés' következik be. Ez a hőfej­lődés a hő iránt érzékeny anyagok, mint pl. nitroceiluloza kezelésekor bizonyos kor­látokat ír elő az eljárás gyakorlati meg­valósításánál, amennyiben ugyanis veszé­lyes hőfokok elkerülése céljából nem lehet bizonyos áramerősségeket túllépni. A jelen találmány szerint az ilyen kor­látozás szükségét azáltal kerüljük el igen egyszerű módon, hogy az eljárásnál fej­lődő hő alkalmas elvezetéséről gondosko­dunk. Erre a célra pl. hűtőtereket rendez­hetünk el az eljárás foganatosítására való készülékben. Különösen előnyösen érhető el a hő elvezetése azáltal, hogy a kiszorító folyadékot erősen lehtítött állapotban ve­zetjük be a készülékbe. Ily módon teteme­sen nagyobb áramértékekkel dolgozha­tunk és ezzel a folyamatot jelentékeny mértékben gyorsíthatjuk anélkül, hogy veszélyes hőfokok bekövetkezésétől kellene tartanunk. Ez okból a törzsszabadalom­nak megfelelő eljárásnak a jelen talál­mány tárgyát képező tökéletesbbítése olyan esetekben is igen előnyösen lesz al­kalmazható, ahol hőálló, vagy kevésbbé hőérzékeny anyagok kezeléséről van szó. Szabadalmi igények: 1. 78223. lajstromszámú szabadalomban vé­dett különféle anyagokban bennfoglalt folyadékoknak más folyadékokkal való kiszorítására szolgáló eljárás fogana­tosítási módja, azáltal jelemezve, hogy a fejlődött meleget elvezetjük. 2. Az 1. pontban igényelt eljárás fogana­tosítási módja, azáltal jellemezve, hogy a kiszorító folyadékot hűtött állapot­ban használjuk. 1'nllas nyuiuda. liudupsut.

Next

/
Thumbnails
Contents