79954. lajstromszámú szabadalom • Cementszármazékból álló födőanyagréteggel bevont tetőfedő szerkezet

Megjelent 1922. évi november hó 25-én. MAGYAR KIRÁLYI fggr SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 79954. szám. Vll/b. OSZTÁLY­Cementszármazékból álló födó'anyagréteggel bevont tetőfödó'szerkezet. DEUTSCH BÉLA OKL. ÉPÍTÉSZ KÁLOZON. A bejelentés napja 1920 október hó 19-ike. Az eddig ismert tetőfödő-szerkezetek egy vagy több külön alapréteggel készülnek, mely utóbbiak többnyire kéregpapirból, nemezrétegből, kátránypapirból, kátrány­rétegből, stb. állanak, amiért is ezek a szerkezetek aránylag komplikáltak és költ­ségesek. Ezen hátrányoknak kiküszöbölésére a jelen találmánynak célja oly egyszerű tető­födő-szerkezetnek létesítése, mely minden külön alapréteg nélkül készül, azonkívül régi, megrongált fazsindely- vagy kát­ránypapir-tetőknek újrafedésére szolgál anélkül, hogy ezen utóbbiaknak lebontása szükségessé válnék és végül, különösen egyszerűbb építkezéseknél (barakkoknál, ólaknál, stb.), új tetőzet gyanánt is alkal­mazható. A jelen találmány szerint ugyanis a szarufának burkolására, azaz deszkázására vagy lécezésére vagy pedig az előzőkben említett megrongált tetőjére oly egymás mellett fekvő nádból, cirokból, szalmából, stb. álló alapborítást rendezünk el, mely alkalmas és ismétlődő távolságokban ha­rántirányú dróthuzalokkal van merevítve és szögekkel megerősítve; ezt az alapborí­tást végül külső tűzveszély és nedvesség ellen cementszármazékból (cementhabarcs­ból, apró szemcsés betonból, stb.) álló vé­kony födőanyag-réteggel vonjuk be. A mellékelt rajzban a találmányt ké­pező szerkezet példaképpen egy foganato­sításí alakban van feltüntetve. Az 1. ábra a szarufa deszkázásán elrende­zett szerkezetnek nézete, ahol is a deszkák metszetben vannak láttatva. A 2. ábra metszet az 1. ábrának 2—2 vonala szerint. A 3. ábra a szarúfa lécezésén elrendezett szerkezetnek nézete, ahol is a lécek • met­szetben vannak láttatva. Az (1) szarúfának (1. ábra) (2) deszká­zásán van a (4) nádborítás a harántirányú (5) dróthuzalok segélyével merevítve (2. ábra), melyek a (6) szegeknek fejei alá illesztetve a (4) nádborítással együtt a (2) deszkázáson erősíttetnek meg. A (4) nád­borítás (1. ábra) a födőanyagot képező apró szemcsés (7) betonréteggel van be­vonva. Ha az (1) szarúfa-deszkázás helyett lé­cezve van (3. ábra, akkor a (4) nádborítás az (5) dróthuzalok segélyével, melyek ugyancsak a (6) szegeknek fejei alá illesz­tetnek, van a (3) lécezésen megerősítve. Természetes, hogy a találmányt képező szerkezet részleteiben sokféleképpen ké-

Next

/
Thumbnails
Contents