79953. lajstromszámú szabadalom • Elektromos fűtőtest

Megjelent 1922. évi november hó 25-én. MAGYAR KIRÁLYI ggg SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 79953. szám. VII i. OSZTÁLY. Elektromos fűtőtest. ELEKTROFORTE MŰSZAKI VÁLLLALAT R-T. BUDAPESTI CÉG, MINT DEVECIS MIHÁLY MŰSZAKI FŐTANÁCSOS BUDAPESTI LAKOS JOGUTÓDJA. A bejelentés napja 1918 junius hó 10-ike. A jelen találmány tárgya elektromos fűtőtest melegítési és forralási célokra. Az elektromos fűtőtestek közös elve az, hogy az áram vékony fémhuzalon való áthala­dása közben ezen vezető fémhuzalt felhe­víti, mely a keletkező hőt a környezettel közli. Hogy a fűtőtest rendeltetésének meg­feleljen, aránylag kis felület mentén nagy hőt kell fejlesztenie, mely nagy hő folytán a vezeték hőmérséklete is tetemes lesz. A magas hőmérsékletek azonban nemcsak a vezeték, banein a fűtőtest élettartamát is lényegesen befolyásolják. Az elektromos fűtőtestek technikai prob­lémája abban áll, hogy egyrészt a meg­adott. rendszerint kis felületen lehetőleg nagy hőleadást érjünk el, oly módon, hogy a hőtermelő-feliilet, vagyis az áram veze­tőknek hőmérséklete ne haladja meg túl­ságosan a hőleadó-felületnek hőmérsékle­tét, másrészt, hogy a megadott kis hőleadó­felület mellett, az áramvezetők kereszt­metszete, az élettartam előnyére, lehetőleg nagy legyen. Az elektromos fűtőtechnikában a nem oxidáló nemesfémek, pl. a platina, ezüst, vagy legalább is a csekély mértékben oxi­dáló anyagok, pl a nikkel és ennek ötvö­zetei, stb. bizonyultak eddigelé legalkal­masabbaknak, míg a többi gyakoribb fém­ből (vörös réz, alumínium, stb.) készült fűtőtestek aránylag rövid élettartamúak voltak. Ezen van hivatva segíteni a jelen talál­mány tárgyát alkotó fűtőtest, mely az eddigelé kevésbbé alkalmasnak bizonyult fémek alkalmazása mellett is igen hosszú élettartamú, míg a nem oxidáló nemes­fémek, stb. felhasználása esetén a fűtőtest, gyakorlatilag, úgyszólván elpusztíIhatat­lanná válik. A találmány szerinti elektromos fűtőtest lényege az, hogy a sűrűn egymás mellett elrendezett vezetőket valamely híg ra­gasztószerrel, pl. vízüveggel impregnált pamut-, azbeszt- vagy más textilfonállal vannak burkolva, vagy ily fonalak közbe­helyezésével vannak egymástól elvá­lasztva. Hogy a hőtermelő fűtőelem hőmérsék­lete, a képződő tekintélyes hő dacára is, lehetőleg alacsony maradjon, azaz csak a lehető legminimálisabban lépje túl a liőle-

Next

/
Thumbnails
Contents