79949. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nyomó- és béliegzőfestékek előállítására

Megjelent 1922. évi november hó 25-én. MAGYAR KIRÁLYT W|g|| SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 79949. szám. IXa/b. OSZTÁLY. Eljárás nyomó- és bélyegzőfestékek előállítására. CHEMISCHE FABRIKEN WORMS A KTIEN GESELLSCH A FT CÉG M/M - FRANKFURTBAN. A bejelentés napja 1920 december hó 18-ika. Németországi elsőbbsége 1917 december hó 31-ike. Nyomó- és bélyegzőfestékek előállítá­sára oldószer gyanánt eddigelé majdnem kizárólag csak glicerinnek hígított, vizes oldatait használták, amelyhez még más alkalmas oldószert, mint alkoholt vagy máseffélét kevertek. Az ilyen oldatoknál a főfeltétel az, hogy higroszkóposak legye­nek, avégből, hogy a festékhengerek illetve bélyegző-vánkosok kiszáradása meg­akadályoztassák, szükséges továbbá, hogy azok teljesen neutrálisak legyenek, nehogy az illető festékek, valamint a fémrészek és más tekintetbe jövő anyagok károsan befolyásoltassanak. A glicerin beszerzése a jelenlegi gazda­sági helyzetben rendkívül nehéz, miért is annak pótlására melászoklatokat hoztak javaslatba, amelyek, habár lényegesen ki­sebb mértékben, szintén higroszkópos tulajdonságúak. Az utóbbiaknak azonban a glicerinnel szemben még az a hátrányuk is van, hogy könnyen erjedésbe mennek át, úgy hogy szükséges egy konzerváló szernek hozzáadása. Mindazonáltal a melászoldatok megfelelnének a felállított követelményeknek, ha azoknak nem kel­lene jelenleg más gazdasági célokat szol­gálniok, miért is azokat sem lehet minden további nélkül beszerezni. Mi már most azt találtuk, hogy bizonyos laktátokat, amelyek alatt tejsavas festék­bázisok sói is értendők, vizes oldatai ki­válóan alkalmasak, mint oldószerek, vala­mint közvetlenül is nyomó- és bélyegző­festékek előállítására. Magábanvéve már ismeretes ugyan, hogy a tej savas sók vizes oldatai higroszkópos tulajdonságúak, miért is ajánlották azokat a különböző gyógyászati és technikai alkalmazásokra, ami azonban semmiesetre sem mutatott arra, hogy azok a jelen találmány céljaira is alkalmazhatók. Sőt ellenkezőleg azt le­hetett gondolni, hogy az ennyire hígított oldatok gyorsan felhasználtatnak és el­párolognak. Laktátoldatoknak az erre a célra használt nyers glicerinnel szemben az az előnyük, hogy sohasem avasodnak és ennek folytán nem vesznek fel rossz szagot. Teljesen neutrális tulajdonságuk­nál fogva a fémrészeket nem támadják meg és a szükséges festőanyagokat sem befolyásolják.

Next

/
Thumbnails
Contents