79922. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kristályvíztartalmú szóda vagy pedig más anyagokkal aló keverékeinek előállítására

Megjelent 1!>22. évi november lió 'ÍO-án. MAGYAR KIRÁLYI • ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 79922. szám. IVh/l. OSZTÁLY. Eljárás kristályvíztartalmú szóda vagy pedig más anyagokkal való keverékeinek előállítására. DK WELTER ADOLF GYÁROS CREFELDBEN. A bejelentés napja 1918 november hó 11-ike. Elsőbbsége 1918 március hó 23-ika. Ismeretes már kristályvíztartalmú, fi- | nom szódán ak közvetlen nyerése olyképen, hogy telített, vizes szódaoldatot szórófúvó­kon át aknában elporlasztanak, melyben ellenirányban áramló levegő álltai a víz le­hűtése és elpárolgása eszközöltetik. Ezen eljárásnak azon hátránya van, hogy a szó­rófúvóka a szódának tisztátalanságai által könnyen betömődik és hogy feleslegesen sok oldóvíz kerül el párosításra. A következőkben leírandó, hasonló célt szolgáló eljárásnak már nincsenek az em­líteti: hátrányai. Ezen eljárás abban áll, hogy a kereskedelemben kapható, poralakú, kalcinált szódára lehető finom elosz­tásban vizet porlasztunk rá és a készülé­kek alkalmas mozgatása és berendezése ál­tal a szódának oldását és az összecsomóso­dást é3 süilést megakadályozzuk. Ha tiszta víz helyett víziiveget., glaubersó vagy szappan oldatait vagy efféléket porlasztunk rá, szódának és a z illető más anyagoknak megfelelő keverékeit nyerjük. Természete­sen más sóból, pl. glaubersóból való ada­lékoknak a feldolgozandó szódához való hozzáadagolása, is megengedett. Ezek sze­rint pl. olykóp járhatunk el, hogy úgyne­vezett toronyban vízgőzt vagy finoman el­osztott vizet fúvatunk be, hogy továbbá a vízköddel finomra szitált vagy nyomóle­vegő által finoman elporlasztod: amrno­niákszódát ejtetünk be felülről, alulról pe­dig hideg levegőt fúvatunk be. A levegő ezen célra külön is hűthető. Bizonyos kö­rülmények között víz helyett hónak az al­kalmazása is előnyös. A toronynak mére­tei, az alulról hozzávezetett hideg levegő mennyisége szerint, mely a felmelegedő szódának lehűtésére szolgál, továbbá azon idő szerint, melyen belül az itt felsorolt­különböző anyagok egymásra behatnak, a torony fenekén több vagy kevesebb kris­iályvizet tartalmazó, finom szódát nye­rünk, mely többé nem sül össze és további őrölés nélkül azonnal forgalomba hozható. Az eljárás egy másik foganatosítási módja szerint nyomólevegő segítségével szórófúvókában vizet porlasztunk el és ezen, vízködből és levegőből álló áram se­gítségével pörkölt szódát fúvatunk tar­fányból porkamarába, mimellett folytonos üzemben finom porból álló, szép kinézésű finom szódát nyerünk, mely kb. 50—55% vízmentes, szénsavas nátront tartalmaz. Az eljárás egyik további foganatosítási módja szerint hosszú szállító-szalagon, csi­gán vagy effélén vékony elhelyezésben pör­költ szódát rétegezünk és ezen szódá>': cse-

Next

/
Thumbnails
Contents