79880. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés légcsavaroknak fémből való előállítására

Megjelent 11)33. évi november lió SO-an. MAGYAR KIRÁLYI ^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 79880. szám. V/h. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés légcsavaroknak fémből való előállítására. ZUROVEC WILHELM MÉRNÖK KISPESTEN. A bejelentés napja 1917 december hó 24-ike. Légcsavaroknak fémből való előállítása ezen csavarok komplikált profilja folytán tudvalevőleg igen nehéz. Még facsavarok­nál is tetemes nehézségekkel jár a profilo­zott lapnak megmunkálása, úgy hogy ez a munka különösen iskolázott munkáso­kat igényel. Acélcsavarok készítésénél ezek a nehézségek különösen még abban is nyilvánulnak, hogy a profilfelületet sem készre esztergálni, sem marni nem lehet, hanem reszelni kell, mely megmunkálási mód az előállítást egyrészt nagyon meg­lassítja, másrészt megdrágítja. A jelen találmány tárgyát alkotó el­járás, mely az emiitett hátrányokat ki­küszöböli, lényegében abban áll. hogy az egész légcsavart vagy annak egyes szárny­lapjait profilos hengerműben készre hen­gerein ük. Az eljárás foganatosítására a jelen találmány szerint két vagy több hengerű hengermű szolgál, mely berendezés két vagy több hengerének kerületébe a csavarszárnylap profilja be van eszter­gálva. A hengerek emellett, oscilláló mozgást végeznek, miközben a munka­darabot (acéltömböt) kezdetben rövid, később folytonosan növekvő vonásokban, vastagabb végénél fogva mindinkább szűkülő profilfelületeik közé behúzzák mindaddig, míg egész hosszában a henge­rek kerületébe bedolgozott profilt fel nem veszi. A munkadarabnak a hengerbe való be­vezetése emellett mindig abban a pillanat­ban történik, melyben a hengereknek leg­nagyobb profilkeresztmetszetű helyei áll­nak egymással szemben. A munkadarab­nak a hengerek között való átvezetése minden relatív elmozgátas nélkül lehet­séges. A munkadarab és a hengerek relativ helyzetének változtatására oly vezérlő berendezés szolgál, mely lehetővé teszi, hogy a hengerek a tömböt tetszőleges hosszban megfogják és kihengereljék. Ez a vezérlés a hengerlés! művelet közben lehetséges. A fémlap pontos csavarodását a leg­egyszerűbb módon azáltal érjük el, hogy a befogó szerkezet, melyben a lap feje be van fogva, egy a csavaremelkedésnek megfelelő görbületü vezeték, vagy más mechanikai szerkezet segélyével, a henger­lési mozgás alatt, önműködően elfor­gatjuk. A mellékelt rajz a találmány szerinti eljárás foganatosítására szolgáló berende-

Next

/
Thumbnails
Contents