79826. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a legkülönfélébb használati tárgyaknak síklemezből való előállítására

Megjelent 1922. évi november hó 9-én. MAGYAR KIRÁLYI W SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 79826 szám. XVI/d. OSZTÁLY. Eljárás a legkülönfélébb használati tárgyaknak síklemezböl való eló'állítására. BABICZKY JÓZSEF MÉRNÖK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1920 julius hó 1-je. A jelen találmány tárgya eljárás a leg­különfélébb használati tárgyaknak pld. polcoknak, fogasoknak, ernyő- és bottar­tóknak, konyhacikkeknek, pld. füszer­tartóknak, gyertya- és tintatartóknak, fényképállványoknak, hangjegy- és újság­tartóknak és más efféléknek sik lemez-bői való előállítására. A jelen találmány szerinti eljárás lényege az, hogy a síklemezből különféle alakzatokat vágunk vagy csákózunk ki, melyek egy él mentén a síklemezzel össze­függnek és ezen él mentén hajtogatjuk ki a kivágott vagy kicsákózott alakzatokat a lemez síkjából. A kivágott vagy kicsá­kózott rész a használati tárgy természeté­nek és sajátosságának megfelelő kivágá­sokkal vagy nyílásokkal van ellátva. A mellékelt rajz a találmány szerinti eljárás útján kapott több használati tár­gyat példaképpen tüntet fel. Az 1. és 3. ábrák síklemezből készített kalap- és ruhafogast szemléltetnek, még pedig elölnézetben a kicsákózás illetve kihajlítás után és oldalnézetben a kihaj­lítás után. Az (.1) bádoglemezből a (2) élek mentén tetszőleges számú ruha- vagy kalapfogas­nak megfelelő (3) alakzatot csákózunk vagy vágunk ki, még pedig oly módon, hogy a pontozva rajzolt (4) él mentén a kivágott alakzatok az (1) lemez anyagá­val összefüggnek. Ezt követőleg a (3) alakzatokat a síkból kihajlítjuk, pld. mindaddig, míg az (1) lemezre rézsútos helyzetet nem vesznek fel (3. ábra). Az (1) lemez sarkain (1. ábra) sraffozva jelölt (5) helyeken szögek felvételére alkalmas ((>) nyílásokat vágunk ki, melyek az (1) le­meznek a falra való felerősítésére szolgál­nak. A 4—6. ábrákban ernyő- és bottartó vau szemléltetve. A 4. ábra a kisajtolandó és kicsákozandó alakzatok kontúrjait mutatják felülnézet­ben, az 5. ábra a kicsákózás utáni helyzetet ki­hajlítás után, a 6. ábra metszet az 5. ábra I—I vonala szerint. Az (1) lemezből a (2) kontúrvonalak ál­tal határolt alakzatokat csákózzuk ki, me­lyekből a sraffozva feltüntetett ft, 5') része­ket teljesen kivágjuk. A megmaradó (3, 3') részeket azután derékszögben felhajlítjuk (5. ábra), amikor is kapuval ellátott, er­nyők felvételére alkalmas üres terek kelet­keznek a (6') ablakokkal (6. ábra) ellátóit

Next

/
Thumbnails
Contents