79793. lajstromszámú szabadalom • Azbesztkeretszűrő

Megjelent 1922. évi október Iió 31-én. JÉ| MAGYAR KIRÁLYI Jgjp SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 79793. szám. XXI/a. OSZTÁLY. ___________ Azbesztkeretszűrő. ROTH WALTÉR GYÁROS WIENBEN. A bejelentés napja 1920 augusztus hó 31 ike. Elsőbbsége 1919 október hó 22-ike. Az eddig- ismeretes azbesztkeret-szűrők­nek az a hátrányuk van, hogy az azbeszt­pelyhek gyakran a szűrőszitáknak két vé­kony drótszövedéke közé .jutnak, akár a szitáknak elő vigyázatlan lefeeskendezése, akár a bor, stb. vezetéknek az azbesztszö­vedékhez való helytelen csatolása követ­keztében. Ezáltal a sziták úgyszólván hasz­nálhatatlanokká váltak, mivel nein voltak szétvehetők és a vékony drótból való szö­vedéket rá kellett forrasztani. A szövedék­nek összeforrasztása is a legnagyobb ne­hézségekkel járt, minthogy a lerakodó bor­sav a forrasztást megnehezíti. Ezeket a hátrányokat a jelen találmány által olyképpen küszöböljük ki, hogy a vé­kony drótból való szövedéket különálló keretre feszítjük ki, és ezzel együtt a csö­vek közé szorosan betoljuk, emellett a cső­négyszög egyik oldala levehetően van fel­tolva és pelig előnyösen azáltal, hogj^ a szomszédos csövekben csavarszegek van­nak megerősítve, illetve beforrasztva, me­lyek a levehető csőnek végrészein áthalad­nak és kívül csavaranyák segélyével erő­síttetnek meg. A mellékelt rajz í. és 2. ábráin a találmánynak példa­képpeni foganatosítási alakja keresztmet­szetben és nézetben van feltüntetve. Itt (a)-val az alsó oldalukon nyitott, ke­retszerűen egymáshoz erősített csöveket je­löltük (b) a lyukgatott hullámlemez, (cl a csöveknek fémes sarokösszeköttetései, (cl) a kifolyatóesapok, (e) a két finom szita, (f) ezeknek tolóvezetékekkel ellátott ke­retiépéi, (g) a szilárd csövekbe beforrasz­tott csavarszegek, melyekre a levehető (a) csődarab rá van tolva és (h) csavaranyák segélyével meg van erősítve. Szabadalmi igények: 1. Azbesztkéretszűrő, azáltal jellemezve, hogy a vékony drótszövedék külön (f) keretre van ráfeszítve és ezzel együtt az (a) csövek közé szorosan be van tolva, vagy azon levehetően van megerősítve. 2. Az 1. alatt védett szűrő foganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a keret egyik (a) oldala a szomszédos csövekben megerősített (g) csapokra kissé rá van tolva és (h) csavarok segélyével van megerősítve. (1 rajzlap melléklettel.) I'iilias nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents