79732. lajstromszámú szabadalom • Vasbetonfödém és eljárás előállítására

Azon esetben, ha sík födémet kívánunk előállítani, alkalmazzuk az (f) felfalazást, mely célra üreges vagy tömör, égetett, vagy pedig betontéglát hasiználunk. A porosz süvegboltozat a szokott alak­ban állíttatik elő és előállításiára egyaránt használhatók égetett téglák vagy beton­ból való téglák, még pedig akár tömör, akár pedig üreges alakban. Az (a) tartó alsó részek úgy is állít­hatók elő, hogy belőlük nem a teljes (d) kengyelvasak nyúlnak ki, hanem csakis a kengyelvasak megerősítésére szolgáló csonkák. Amint látható, a téglaboltozat elké­szülte után az esetleges ráfalazás, vala­mint a (h) tartó felső résznek az építke­zés színhelyén való esömöszölése saluzás nélkül készíthető. Sza b(i dal mi ig ények. 1. Eljárás vasbetonból való tartógeren­dákkal bíró födémek előállítására, az­által jellemezve, hogy az épületben szükségelt tartógerenda teherhordó­képességének csak egy részével bíró és ezen tartó alsó részét képező tartó­- részt .előzetesen, célszerűen gyárilag állítjuk elő, a tartógerendáknak a tel­jes teherhordóképességre kiegészítő felső részét pedig az előzetesen előál­lított tartógeienda alsó részeknek el­helyezése-és a közöttük levő távolság­nak boltozat segítségével való áthida­lása után az építkezés színhelyén csö­möszöljük. 2. Az 1. igényben védett eljárás szerint előállított födém foganatosítás! alakja, jellemezve vasbetonból való tartóge­rendának ós téglából előállított bolto­zatnak kombinációja által. i>. Az 1. igényben védett eljáráshoz szük­ségelt tartógerenda alsó rész fogana tosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a tartógerenda alsó részből a tartógerenda felső rész armirozását képező kengyelek, vagy azok megerő­sítésére szolgáló csonkok nyúlnak ki. 4. Az 1. igényben védett eljáráshoz szük­ségelt tartógerenda alsó rést fogana­tosítás! alakja, jellemezve a téglából készült l>oltozat csatlakozására szol­gáló ferde (g) oldalfelületek által. ."). Az 1. igényben védett eljárás szerint készült tartógerenda foganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy az (a) tartógerenda alsó rész fölé csömö­szölt (h) tartógerenda felső rész a tartógerenda alsó részt T-alakra egé­szíti ki. (1 rajzlap melléklettel.) /•alias uyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents