79732. lajstromszámú szabadalom • Vasbetonfödém és eljárás előállítására

Megjelent 195ÍÜ. évi október hó Jil-éii. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEIRAS 79732. szám. VIII/a. OSZTÁLY. Vasbetpnfödém és eljárás előállítására. BERNSTEIN GYŐZŐ ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÓ SZÉKESFEHÉBVÁROTT. A bejelentés napja 1920 október hó 11-ike. Az ismert vasbetonfödémek, molyok vagy alsó mintaállvánnyal a helyszínen készülnek, vagy gyárilag előállított kész vasbetongerendákból állanak, a mai vál­tozott arányú anyagárak mellett, részint anyaghiány, részint a nagy előállítási költségük miatt, az építési problémákat igen megnehezítik. Jelen találmány tárgyát képező födém egyesíti magában a helyszinen csömöszölt és előre gyár­tott alkatrészekből álló födémek előnyeit s anyagmegtakarítással jár, anélkül, hogy ez az elszigetelés a szilárdság és az építési egyszerűség rovására történnék. A jelen találmány tárgyát tevő eljárás értelmében ugyanis az épületben szüksé­gelt vasbetontartó teherhordóképességé­nek csak egy részével bíró és ezen tartó alsó részét képező tartóiészt állítjuk elő előzetesen, a vasbeton tartónak a teljes teherhordóképességre kiegészítő felső ré­szét pedig a. szándékolt építkezésnek megfelelően elhelyezett tartóalsórészek közötti távolságnak boltozat segítségével való áthidalása után a helyszinen esö­möszöljiik. A tartó alsó részek kiálló kengyelvasakkal vagy ezek megerősíté­sére szolgáló kiálló csonkokkal készül­nek. A mellékélt rajzon a találmány tár­gyának két különböző foganatosítás': alakja metszetben látható. A vasbetonból való tartógerenda alsó (a) részét előre, célszerűen gyárilag készítjük, még pedig olvkép, hogy az armirozást képező (c) kengyelek felső (d) része ezen (a) tartó alsó részből sza -badon kiáll. Ezen tartó alsó rész úgy van méretezve, hogy az építkezés alkalmával hozzája csatolandó boltozatot és a tartó felső részt kibírja. A (b) boltozat célsze­rűen téglából, porosz süvegboltozat alak­jában készül és ezen célra az (a) tartó alsó rész a boltozat csatlakozására szol­gáló ferde (g) oldalak által van hatá­rolva. Az (a) tartó alsó résznek elhelye­zése, valamint a (b) boltozat elkészülte után a (h) tartó felső részt a helyszinen esöniöszöljíik; ez a tartó felső rész az (a) tartó alsó részből kiálló (d) kengyelvé­geket magába foglalja és a tartó alsó résszel egyesülve, a, kivánt teljes teher­iiordóképességgel bíró végleges, célsze­rűen T-alakú tartógerendát képezi. Az (f) felfalazás vagy a felső (h) tartó ge­rendarész mellett (1. ábra), vagv ez utóbbi ós a boltozat között helyezhető el (2. ábra).

Next

/
Thumbnails
Contents