79726. lajstromszámú szabadalom • Női ruhaalj kerekítő készülék

Megjelent lí)32. évi október lió 31-én. SZABADALMI LEÍRÁS 79726. szám. I/a. OSZTÁLY. Női ruhaalj kerekítő készülék. BERTALAN FERENC VAS- ÉS GÉPKERESKEDELMI ALKALMAZOTT SZULOKON. A bejelentés napja 1920 julius hó 10-ika. Jelen találmány tárgya női ruliaalj­kerekítő-késziilék, mellyel a női ruha­aljakat köröskörül gyorsan és pontosan azonos hosszúságúra lehet elkészíteni. Az eddigi hasoncélú készülékek kezelésben kényelmetlenek voltak és nem dolgoztak elég gyorsan, pontosan és megbízhatóan. Különös előnye jelen találmánynak, hogy a ruhát próbáló nőnek az alj lekerekítése céljából nem kell semmiféle állványra vagy magaslatra felállania. Mellékelt raj­zon látható jelen találmány egyik példa­iképpeni kiviteli alakja, melytől számos eltéréssel is készíthető, anélkül, hogy ez­által lényegében változást szenvedhetne. 1. ábra a készülék távlati képét mutatja alkalmazás közben, 2. ábra felülnézetét, 3. ábra, végül függélyes metszetét na­gyobb léptékben. Az aljkerekítő-készülék lényegéhen a (b) ruhaalj alsó szélét befogó és a föld szine felett beállítható magasságban vezetett (c, d) hengerpárból, valamint ezen henger­pár egyik hengerével együttműködő (c) jelzőírónból áll, olykép, hogy ha a henger­párt az alj alsó széle mentén legördítjük, úgy közben a jelzőírón a ruhaaljat a föld szine felett állandó magasságban lejelöli. Azon célból, hogy a hengerpár a föld szine felett állandó, de beállítható magasságban legyen vezethető, a hengerpár függélyes irányban elállíthatóan van az (f) alvázhoz erősítve, mely a padlón való kényelmes tovaniozgatás céljából (g) futókerekekkel van ellátva. A magasságirányban való be­állíthatás céljából a (c, d) hengerek (c', d') forgástengelyei az (f) alvázban ágyazott (1, 1') hüvelyekben hosszirányban elállít­hatok és mindenkori helyzetükben (n) csa­varral rögzíthetők. Azon célból, hogy a készülék különböző vastagságú szövetek­hez egyaránt legyen alkalmazható a (c, d) hengerek viszonylagos távolsága változtat­ható olykép, hogy ezen hengerpár közé a szövet mindenkor annyira beszorítható le­gyen, hogy a hengerpár forgatásakor a hengerek a szöveten csúszás nélkül legör­düljenek. Ezen célból az egyik (c) henger (c ) tengelyének (1) hüvelye az (f) alvázban a másik henger irányában elállíthatóan van elrendezve és pedig jelen példánál az­által, hogy az (1') hüvely az (f) alváz (o) résében mozoghat el. A mindenkori hely­zetben való rögzítésre szolgál egyfelől a (t) alaplemez azonos irányú (p) hosszróscvi át a (c') tengely alsó végében csavarodó (r) rögzitőcsavar, másfelől az (f) alváz oldalán

Next

/
Thumbnails
Contents