79710. lajstromszámú szabadalom • Eljárás műfognak és koronának galvanoplasztikai úton való előállítására

Megjelent V.Vi'i. évi október hó 28-án. MAGYAR KIRÁLY] SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEIRAS 79710. szám. VII/e. OSZTÁLY. Eljárás műfognak és koronának galvanoplasztikai úton való előállítására. BÁLINT SAMU FOGTECHNIKUS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1920 julius hó 9-ike. Jelen találmány tárgyát oly eljárás képezi, melynek segélyével műfognak és koronának galvanoplasztikái úton való előállítása válik lehetségessé. Ezen eljárás alkalmazása mellett főleg anyagban és munkaidőben rendkívül nagy megtakarítást érhetünk el, ami a találmány alkalmazását az eddig hasz­nálatban lévő eljárással szemben igen előnyössé és gazdaságossá teszi. A találmány szerinti eljárás egyik példaképen i kivitelénél a borító korona készítése a következőkép történik: A fogról viasz- vagy gipszpozitivot készítünk, amit grafit, vagy ehhez hasonló anyagból előál'ított réteggel vonunk be és aztán galvánfürdőbe helyezünk. A galvánfürdő fémanyagát a szükségnek megfelelően tetSzésszerint választhatjuk. Egv igen célszerű kiviteli mód, ha a viaszpozitivot eziistfürdőbe helyezzük és miután a kivánt ezüstréteggel befuttat­tuk, utána aranyfürdőbe tesszük, hogy a felület arannyal legyen bevonva. A für­dőből való kivétel után a fogat forró vízl>e dobjuk be, miáltal a viaszpozitiv kiolvad és visszamarad a kész korona. Ezen koronába most az elkészítendő fog­nak egy másik viaszpozitivját dugjuk bele, hogy a korona pontos nagyságát ellenőrizhessük ós amennyiben a.szabad széleken fölösleges részek keletkeztek, azokat elköszörüljük. Az esetleg még szükséges reszeléseket már a fogorvos végzi az applikálásnál. Ha a koronát pillér gyanánt használ­juk, illetve hidat készítünk, az eljárás a következő: A fog viaszpozitivjára kicsiny nyelvet erősítünk ugyancsak viaszból és pedig azon az oldalon, ahol a rnűfog csatlako­zik a koronához. Ezután a fent ismerte­tett eljárás szerint fémfürdő segítségével elkészítjük a koronát, melynek a műfog­hoz csatlakozó oldalán kicsiny nyelve lesz. Most a koronát kipróbáljuk és mi­után a szükséges el köszöni l ések megtör­téntek, viasszal vonjuk be oly módon, hogy csak a nyelv maradjon szabadon. Ezután a kellően Összeállított hidat, tehát két oldalt a koronát, középen pedig a mű­f'ogak viaszpozitivját, melyeket a nyel­vekhez erősítettünk, ill. tapasztottunk és grafittaíl elláttunk, galvánfürdőbe állít­juk, miáltal a keletkezett műfog a nyelvre ráforrad. Ha ez megtörtént, a hidat forró vízbe dobjuk a viasz eltávolítása végett és az így támadt ürességet cementtel ki­tömjük. Egy másik eljárás szerint telje­sen elkészítjük a hidat viaszból vagy gipszből ós fémfürdőbe tesszük. Ezen eljárással nyerges, ferdesíkú,

Next

/
Thumbnails
Contents