79697. lajstromszámú szabadalom • Méhkaptár

Megjelent 1922. évi október hó 435-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEIRAS 79697. szám. X/d. OSZTÁLY. Méhkaptár. REIN GÉZA JOGHALLGATÓ RÁKOSPALOTÁN. A bejelentés napja 1920 október hó 28-ika. Jelen szabadalom tárgya két méhcsa­lád részére berendezett kaptár, melynek összeállításánál célom a többtermelés el érhetésének szemmeltartásával az volt, hogy ezen kaptáirakat egyszerűvé, köny­nyen keízielhetővé, minden oldalról hozzá­férhetővé, kis helyen elhelyezhetővé és olcsón előállíthatóvá tegyem. A kap­tár részeinek összeillesztésénél pedig az irányított, hogy a felrepedésekkel és hőokozta elváltozásokkal járó kellemet lenségek elmaradjanak és mindezek da­cára a kaptár a méhek életmódjának, ösztöneinek megfelelő legyen, egészséges fejlődésük, munkakedvük és ezzel s meg­engedett határok közötti kihasználható­ságuk biíztosíttassék. Legkönnyebb módja a kaptárak ed­digi kezelésének a kaptár felső kezelése, azaz a kereteknek felülről való kiemelése volt. A könnyű kezelés azonban a ter­melés kárára ment, miután a felső keze­lésű kaptárak először is nagy helyet igé nyelnek, széjjel vannak szórva, meg figyelésük különösen rajzáskor nehéz; a végzendő munkák megosztottságán ál fogva sok munkaerőre van szükség aránylag kevés kaptárnál. A felső ke zelésü kaptárak akadályozzák a méhek jól ismert felfelé törekvésének, illetve a felső' részek kitöltésére irányuló törek vesének k ihásznál hatóságát, mert a fe­lülről kezelhető kaptárak legtöbbjénél a mézűr vagy oldalt vagy hátul van és vi­szont, ha felül van, úgy a fészekhez csak a mézűr leemelésével jutunk. A méhek munkájának figyelemmel kisérése, külö­nösen a rajoknál, sizintén nehézkes, mert minden egyes alkalommal a tető felnyi fásával jár. A hátulról, tehát a keret­sor mögött felnyitható kaptárak üveg ablakán keresztül ez a vizsgálat sokkal kényelmesebben és kevésbé zavaró mó don történik. A felülről kezelhető kap­tárak nélkülözik a zárt méhes minden előnyét. Már maga azon körülmény, hogy a zárt méhesben az egymásra he lyezett kaptátrak egymlást védik a hi deg, az eső, a nap behatásaitól, előny, mely elsősorban nagy anyagi megtaka­rítást jelent. A nap csak egy oldalról éri a kaptárakat és így azok nem repedez­hetnek. Az eső és szél ellen is így van riak a legjobban megvédve. Hogy a mézpörg'etés körüli és egyáltalában az összes munkálatok mennyivel könny eb ben, gyorsabban és áttekinthetőbben vé gezhetők egy zárt méhesben, az nem is

Next

/
Thumbnails
Contents