79632. lajstromszámú szabadalom • Egysoros önmagát tisztító golyós csapágy

Megjelent 1923. évi október hó 23-áll. MAGYAR KIRÁLYJ fggr SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 796B2. szám. Ve/l. OSZTÁLY. Egysoros, önmagát tisztító golyóscsapágy. SÖDERLUND CARL GUSTAV MÉRNÖK GÖTEBORGBAN. A bejelentés napja 1914 december hó 7-ike. A jelen találmány az ismert egysoros golyós csapágyakra vonatkozik, melyek­nél a golyók a külső és a belső futógyü­rűben kiképezett hornyokban futnak. Ily golyós csapágyaknak az a nagy hátrá­nyuk, hogy poralakú vagy más kis mé­retű anyagrészecskék, pld. a futógyű­rűknek leesiszolása után, a nem a kellő gonddal végzett eltávolítás után vissza­maradt fémpor, a külső futógyűrű hor­nyának alsó részében összegyűlik és úgy a futópályát, mint a golyókat marja vagy másí módon megrongálja. Ez a páf­rány a golyós csapágyak jó tulajdonsá­gainak érvényesülését meggátolja és a golyók és csapágyak pusztulására vonat­kozó panaszok igen gyakoriak. A jelen találmányt képező csapágy ezen ismert csapágyakkal szemben azál­tal tűnik ki, hogy a csapágy önmagát tisztítja, amennyiben a külső futógyűríí hornyának alsó rés'zén egy vagy két, ki­felé lejtő kivágás van az egyik, illetve mindkét horonynak oldalfalában akként kiképezve, hogy ennek egy része, a ma­gasság irányában eltávolíttatott. Az ily csapágyaknál a hornyokba bejutott anyagrészecskék a csapágyból kicsusz- • nak, mihelyt azok a horonynak azon ré­széhez érkeznek, amelynél a külső futó­gyűrű hornyának oldalfala el van távo­lítva. Ezen anyagrészecskék tehát a csap­ágyat meg nem rongálhatják. A találmányt képező csapágynak egy foganatosítási alakja a mellékelt rajzban van feltüntetve. Az 1. ábra ezen golyós csapágynak oldal­nézete. A 2. ábra annak harántmetszete. A csapágynak (b) beliső futógyűrűje (1. ábra) az (a) tengelyre van felékelve és a tetszőleges szerkezetű (1) golyóka­litka segélyével összefogott (d) golyók közvetítésével (2. ábra) a (c) külső futó­gyűrűben ágyazva. A golyók a külső és a belső gyűrűnek (e, f) hornyaiban gördül­nek, melyeknek alkotóit a golyók suga­ránál valamivel nagyobb sugárral bíró körivek képezik. A (c) külső gyűrűnek alsó részén a megfelelő hosszúságú (g) kivágás van kiképezve, mely más foganatosítási ala­koknál kettősen, kétoldalt van alkal­mazva és mely minden esetben akként van alakítva, hogy fenekét egy, az (e) horonynak fenekétől, kifelé lejtő felület képezi. Ennek megfelelően, a horonynak oldalfala a (g) kivágás egész hosszán el van távolítva. A golyóknak ezen kivágá­son át történő kicsúszását a golyókalitka

Next

/
Thumbnails
Contents