79617. lajstromszámú szabadalom • Szállítható hajtószerkezet

Megjelent 19Síi. évi október lió 18-án. MAGYAR KIRÁLYI ||iggr SZABADALMI BÍRÓSÁG. v '^íVmimF?!! SZABADALMI LEÍRÁS 79617. szám. V/c OSZTÁ.LY. Szállítható hajtószerkezet. OHRT PÁL MAGÁNZÓ WAHNBAN. A bejelentés napja 1920 augusztus hó 14-ike. Elsőbbsége 1917 szeptember hó 15-ike. Szállítható haj tószerkezetként eddig többnyire a lokomobil szolgált, mely gőz­kazánból és ezen elrendezett tolódugaty­tyús gőzgépből áll. Ennek a hosszú idő óta ismert és rendkívül elterjedt haj tó­szerkezetnek azonban jelentékeny hátrá­nyai vannak, melyek a jelen találmány tárgyát képező szállítható hajtószerkezet­nél el' vannak kerülve. A találmány értel­mében ugyanis a hajtószerkezet kerekeken gördíthető kazánból (gőz-, sűrített levegő­vagy efféle kazánból) és ezen elrendezett forgódugattyús motorból van összetéve, mimellett utóbbi célszerűen úgy van el­rendezve, hogy tengelye a kazán és a járműalváz hossztengelyében fekszik. Az eddig ismert szállítható hajtószer­kezetek (lokomobilok), kis fordulat­számuk miatt, közvetlen hajtást nem en­gednek meg; ellenkezőleg: nagy átmé­rőjű szíjkorongra van ezeknél szükség, hogy a munkagép szí játtevéssel a kellő fordulatszámot kapja. Ezt a sizíjkoron­g'ot, nagv átmérője miatt, a kazán mel­lett oldalt kell elhelyezni. Ezáltal a loko­mobil stabilitása csekély és így gyakran' a kazán másik oldalán is kiegyenlítő lendítőtömeget kell elrendezni. Ez a tö­meg azonban mégi súlyosabbá teszi a lo­komobilt, mely már anélkül is igen súlyos. A jelen találmánynak megfelelő elrendezésnél ellenben sok esetben a mo­tor közvetlenül is kapcsolhat; a munka­géppel, ele még abban az esetben slem állanak itt fenn a lokomobil említett hát­rányai, ha a motor szíjáttevésre van be­rendezve. A mótor tengelye itt mindig a kazán hosszirányában feküdhetik, mert az itt szóbajövő munkagépek hajtására nagy átmérőjű szíjkorongra nincs szük­ség". Ez a gépeknek jóval célszerűbb felállítása főleg többszörös expanziójú gépeknél igen előnyös, mert itt több for­gómótort kényelmesen lehet egy sorban, egymás mellett felállítani a kazánra. Ezzel sízemben eddig már a kétszeres ex­panziójú gépek is nehézségeket okoztak ebben a tekintetben, a három tolódugaty­tyús gépek egymás mellett való elrende­zése pedig, ami a jelenleg alkalmazott magas kazánnyomás miatt előnyös lenne, eddig egyáltalában lehetetlen volt. A közvetlen kapcsolat folytán dinamó­gépek, sűrítők és más ilyen gépek egy­szerűen a kazánon, a mótor mellett ren­dezhetők el. Ezáltal rendkívül könnyű, olcsó és az tizemben igen célszerű szer­kezet jön létre. Az egész gépet készen

Next

/
Thumbnails
Contents