79609. lajstromszámú szabadalom • Készülék nagy- és kisfrekvenciájú váltóáramok egyenirányítására

Megjelent 19Síi. évi október lió 18-án. MAGYAR KTRÁLY1 SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 79609. szám. VII ig. OSZTÁLY. Készülék nagy és kis frekvenciájú váltóáramok egyirányítására. NIENHOLD JÁNOS FIZIKUS BERLINBEN. A bejelentés napja 1917 december hó 28-ika. Németországi elsőbbsége 1917 május hó 15-ike. Technikai váltakozóáramnak egyen­árammá való átalakítására használtak már nemesgázban elhelyezett alkálika'tó­dával ellátott csillogófény egyirányító­kat. Ezeknek azonban rossz a hatásfokuk, mert az átalakítandó áram feszültségéből 100 Volt mint feszültségesés magukban az egyenirányítókban elhasználódik. Megkí­sérelték már másrészt nemesgázzal töltött fényívegyirányítók használatát is, de azok­nak egyirányító hatása nagyon kismérvű. •ló hatásfokú egyiránvítást érhetünk azonban el, ha a nemesgázban csillogó ívet hozunk létre, vagyis oly gázkisülést, mely a katódán éles, izzó fényívkiindulási pon­tot, az anódán pedig széles, nem izzó csil­logófény kiindulási felületet mutat. Ily gázkisülést érhetünk el, ha alkálikatódát vagy általánosságban lehetőleg elektro­pozitiv anyagból (pl. káliumból vagy an­nak valamely ötvözetéből) készült kató­dát és lehetőleg elektronegativ anyagból (1. az elemek periodikus rendszerét) készült anódát, pl. rezet vagy konstan­tánt alkalmazunk. Emellett szükséges még, hogy a nemesgáz nyomását 20 mm higanyoszlopnyomás alatt válasszuk. To­vábbá a feszültséget úgy kell beszabá­lyozni, hogy a két elektróda között csillogóív álljon elő. Ekkor a gáz minő­sége, az elektródák anyaga és a gáz nyo­mása szerint a csillogóív végei közt 12—15 Volt feszültségkülönbség áll elő. Az alkal­mas feszültség pl. 15 Voltot tesz, ha az anódák anyaga gyanánt konstantánt vagy vörös rezet, katódaanyag gyanánt pedig fémes káliumot, vagy annak valamely öt­vözetét választjuk és a csöveket 1 mm hi­ganyoszlopnyomású argonnal töltjük. Közönséges üvegből készült csővel 0.1—5 amp. áramerősséget állíthatunk elő, ezen feszültség felett célszerű kvarccsöveket, fémcsöveket és másefféléket választani, melyek egész 100 amp.-ig egyirányítanak. Hogy már most a váltakozóáramot egyenárammá alakíthassuk át, szükséges, hogy a váltakozóárarmí körbe (ha a fe­szültség nem alkalmas, transzformátor használata mellett) úgy az egyenáram­fogyasztót, mint a nemesgázcsöveket egy­mással sorba kapcsoljuk és a leírt módon működtessük. A mellékelt rajzon az 1. ábra szerint az (R) cső pl. a megtöltendő (A, B) akkumu­látorteleppel van sorba kapcsolva, avégből, hogy az utóbbinak töltőáramát a (W) váltóáramforrás szolgáltatta váltóáramból nyerjük. Az áram a nyíl irányában kering.

Next

/
Thumbnails
Contents