79606. lajstromszámú szabadalom • Zsebtárcavédő lopás és zsebmetszés ellen

Megjelent 19Síi. évi október lió 18-án. MAGYAR KTRÁLYI |jj||| SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 79606. szám. XVIII/b. OSZTÁLY. Zsebtárcavédő lopás és zsebmetszés ellen. JAKOBI G. LAJOS ÜRISZABÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1919 október hó 11-ike. A találmány tárgya zsebtárcavédő, mely a belső kabátzsebben elhelyezett zsebtárcá­nak, illetve papirpénztárcának ellopását, illetve zsebmetszés útján való eltávolítását lehetetlenné teszi. A találmány lényegében a belső kabát­zsel) belső oldalán rögzített, egyenlőtlen szárú U-alakban hajlított lemezen végig­haladó kidomborított hasítékvezötékből, a tárcára felerősített és ezen hasitokban csúsz­tatható vezetőgombból és a hasítékveze­téknek a lemez rövidebb, a kabátzseben kívül fekvő szárában elrendezett, a vezető­gomb fejének a hasítékba való bevezetésére szolgáló kiszélesítésből áll. A találmányt továbbá az U-alakú lemez hosszabb szárá­nak belső sima oldalára erősített vagy azzal egy darabból csákozott rögzítő és kifeszítő szárnyak jellemzik. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát képező zseb tárca'védő példaképen vett ki­viteli alakja van feltüntetve. Az 1. ábra a zsebben elhelyezett zsebtárca­védő elölnézete a zseb külső oldaláról nézve, mely a zsebtárcavédőnek a zsebből kinyúló részét mutatja, a 2. ábra a zsebtárcavédő hátulnézete a zseb belseje felől nézve, a zsebben való megerősítésére szolgáló szárnyakkal, a 3. ábra az 1. ábra A—13 vonala mentén vett függélyes metszet, mely a zsebtárca­védő segélyével biztosított tárcát nézetben mutatja, a 4. ábrán a tárcának a zsebbe való beveze­tési módja van különböző helyzetekben feltüntetve. Az 5—8. ábrák a tárcára felerősítendő vezetőgombnak különböző rögzítési mód­jait nagyobb léptékben mutatják, míg a 9. ábra a 8. ábra egy részletének felül­nézete. A lapos (1) fémlemez középvonalában a (2) hosszhasíték van kiképezve és a hasí­ték (3) élein az anyag kétoldalt ki van domborítva. Az (1) lemez úgy van meg­hajlítva, hogy oldalról nézve (3. és 4. ábra) egyenlőtlen szárú U-alakot mutat, mely­nek rövidebb szárában a (2) hasíték vezeték vége közelében (2a)-nál ki van szélesítve (1. ábra). Ezen kiszélesítés a tárcára fel­erősítendő vezetőgomb fejének a (2) hasí­tékvezetékbe való bevezetésére" szolgál. Az (1) lemez hosszabb szárának belső sírna oldalára harántirányban a (4) fém­lemez, célszerűen acéllemez van erősítve, melynek szárnyaiban a köralakú (4a) nyílások és az ezekhez csatlakozó vízszin­tes (4b) hasítékok vannak kiképezve. A

Next

/
Thumbnails
Contents