79601. lajstromszámú szabadalom • Polarizált jelfogó

Megjelent 19Síi. évi október lió 18-án. MAGYAR KIRÁLYI |gj|? SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 79601. szám. 49.^00 Vll/d. OSZTÁLY. Polarizált jelfogó. «ERICSS0N» MAGYAR VILLAMOSSÁGI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EZELŐTT DECKERT ÉS HOMOLKA CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1918 április hó 4-ike. Jelen találmány tárgya olyan polari­zált jelfogó, amely gyenge váltakozó­árammal — álljon ez akár egymásra követ kező áramhu Hámok egész sorozatából, avagy ilyennek csak egy részéből, tehát határesetben egyetlen félhullámból —mű­ködésbe hozható és pedig oly módon, hogy a normális állapotban a jelfogó állandó mágneséhez vonzott fegyverzet a jelfogó elektromágnesébe bocsátott áram hatása alatt attól nemcsak elszakad és eltávolo­dik, hanem ezen eltávolodott állapotában meg is marad. Az eddig ismeretes polarizált jelfogók általában véve bizonyos ideig tartó és meghatározott irányú egyenárammal voltak működésbe hozhatók. Ha ilyen jel­fogóba váltakozó áramot vezettünk, a jelfogó fegyverzete az áram periódusai­nak megfelelően ide-oda lengett és így a jelfogó kontaktusa nem működött bizto­san, illetve amennyiben ezt a tökéletlen­séget sikerült is a rúgós fegyverzet, alkal­mas kiképzésével csökkenteni, 'i válta­kozóáram frekvenciája — amellyel a jel­fogó működésbe hozható — meglehetősen korlátozva volt és az áramerősségnek leg­alább is néhány millianipert kellett el­érni. * . A jelen találmány tárgyát tevő jelfogó­nál ez a nehézség tökéletesen ki van kü­szöbölve. Amellett a jel fogóáram frek venciája gyakorlatilag tetszőleges lehet s a szükséges effektív áram intenzitás a mil­liampemek csupán törtrésze. A mellékelt rajz 1. ábrája a jelfogó vázlatos rajza, míg a 2. ábra a jelfogó egyik részletének to­vábbi foganatosítás! alakját tünteti fel. Az 1. ábrán (1) jelöli a jelfogó állandó mágnesét, amelynek egyik szárán a (2) vasmagból és a (3) tekercsből álló elektro­mágnes ül. A (4) állítható vaspálca — mint az ismeretes — mágneses mellék­zárlatot képez s a (2) vasmag mágnese­zésének a változtatására szolgál. (5) a mágnes, kistömegű fegyverzete, mely a (6) laprugóra van felerősítve s mely a (2) vasmag és a vele szemben elhelyezett (,7) kontaktuscsavar közt ide-oda lenghet. A rajzon a fegyverzet a (2) vasmaghoz ta­padt normális állapotában van feltün­tetve, amikor is a rúgó oly értelemben van megfeszítve, hogy a fegyverzetet a (7) csavarhoz közelíteni igyekszik, ha a mágnes vonzása következtében erre nem is képes. Az elektromágnes (3) tekercse a (10) billentyű közbeiktatásával a (11,

Next

/
Thumbnails
Contents