79593. lajstromszámú szabadalom • Cséplőgép

Megjelent 1922. évi október lió 18-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEIRAS 79593. szám. X/a. OSZTÁLY, Cséplőgép. MAYER LAJOS GÉPÉSZ ÉS GAZDÁLKODÓ SARKAD-FÁSMELLÉKEN. A bejelentés napja 1920 junius hó 11-ike. Jielen találmány tárgya oly cséplő­gépekre vonatkozik, melyeknél a cséplő­gépet, meghajtó robbanómotor, rend­szerint benzinmotor, magával a cséplő­géppel szerves egésszé össze van építve. Ezen összeépítésből tudvalevőleg rend­kívül sok előny származik, nevezetesen a cséplőgép bármikor azonnal idővesz­teség nélkül üzembe helyezhető, to­vábbá azáltal, hogy a cséplőgép magán­járóként, van kiképezve, úgy mellső, mint hátrészével bemehet a búzaaszta­gok közé, továbbá a szalmaelevátor könnyen átszerelhető, végül azáltal, hogy tűzveszély a lokomobil elmaradása folytán nincsen, a kicsépelt slzalma a cséplőgép közelében rakható le, úgy hogy minden feldolgozott búzaasztag helyére jöhet egy szalmakazal. Ilykóp a búzaföldön a legnagyobb rend van és a munka gyorsan haladhat előre. Ezek azon főbb előnyök, melyek benzinmotor­nak a cséplőgéppel való összeépítésével járnak. Mindezen előnyök dacára azon­ban az ilyfajta gépek a gyakorlatban eddig el nem terjedhettek és pedig azérl nem, mivel többrendbeli hátrányaik is voltak, melyek gyakorlati alkalmazásu­kat. gátolták és megnehezítették. így pl. a cséplőgépre szeneit benzinmotor igen erősen rázza a cséplőgépet és rontja en­nek szerkezetét. Továbbá a csépléskor igen nagy por keletkezik, mely poros levegő a benzinmotor táplálására igen alkalmatlan, miért is üzemzavarok igen gyakoriak voltak. Jelen találmány kiküszöböli ezen két legfontosabb hátrányt, amellett pedig a cséplőgépen sUámos nagy gyakorlati jelentőségű javítást eszközöl. A mótor­rezgések káros hatását a, benzintnótor­nak rugalmas ágyazása által szünteti meg. Pormentes levegőt a benzinmotor­hoz magasra felnyúló kürtőcsövön át vezet jelen találmány. A szalma- és tö­rekrázótengelyt, mely hajtónid ja,ival igen sok helyet foglalt el, körhagyóten­gellyel helyettesítjük, melynek rövid körhagyórudai vannak, melyekhez a tö­rekrostát és csúszóasztalt rúgóerő szo­rítja. Ezáltal a kopás okozta hézagok önműködően kiküszöbölődnek és ele­gendő helyet nyerünk az olajtarlánynak elhelyezésére. Hogy a szokásos benzin­mótor-fordulatszláimot megtarthassuk, a rendesnél nagyobb átmérőjű dobot alkal­mazunk kb. 740 mm. átmérővel, mely­nek csak 800 a fordulatszáma. A nagyobb

Next

/
Thumbnails
Contents