79591. lajstromszámú szabadalom • Eljárás építésre alkalmas olcsó művek előállítására

Megjelent 1922. évi október lió 18-án. MAGYAR K IRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEIRAS 79591. szám. XVII/c. OSZTÁLY. EljáráB építésre alkalmas olcsó műkövek előállítására. MARCALIT ANDOR ÉS ÖDÖN ÉPÍTÉSI VÁLLALATA CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1920 április hó 28-ika A találmányi eljárás célja építkezési célokra általánosan használhatóvá tenni az olyan silányabb minőségű, könnyen hozzáférhető és olcsón beszerezhető anyagokat, amilyen pl. az agyag, vagy hasonló tapadó tulajdonságú földne­mek, illetőleg az ezekkel kevert töltő­anyagokat, mint salak, kavics, kőtör­melék, stb. Ennek elérésére úgy járunk el, hogy az ezen silány anyagokból, vá­lyogvetésíszerűen vagy brikettezés út­ján készült alakdarabokat, . cementha­barcsból készült szilárd éis vízáthatlan merevítőburkolattal látjuk el, úgy hogy olyan művekét kapunk, amelyek sok te­kintetben alkalmasak az égetett téglák vagy más eddig használatos műkövek pótlására. Ez különösen a mai viszonyokra, ne­vezetesen a tüzelőanyaghiányra és szál­lítási nehézségekre, valamint az összes értékesebb anyagok nagy árára való te­kintettel bír fontossággal. A felhaszná­landó alapanyagok ugyanis úgysteólván értéktelenek ós majdnem mindenütt az építkezés helyén vagy annak közelében feltalálhatók, úgy hogy az előállítás a legtöbb esetben közvetlenül a helyszi­nen történhet, vagy legalább is oly kö­zelben, hogy a szállítási költségek alig jönnek tekintetbe. Azonkívül az alkal­mazandó burkolóréteg oly csekély vas­tagságú, hogy a cement beszerzési költ­sége is minimális ahhoz alz eredményhez képest, amelyet az eljárás alkalmazásá­val elérünk. Alapanyagul legcélszerűbben például közönséges agyagnak és szénsalaknak keverékét használjuk, amelyet vízzel összegyúrunk ós formába való döngölés vagy sajtolás útján a kellő alakra ho­zunk és azután kiszántunk. Az eddigi kísérletek szerint legalább is 50% sala­kot keverhetünk az agyaghoz, de felme­hetünk egész 80%-ig is. Salak helyett terészetesien más könnyen hozzáférhető térfogatállandó töltőanyagot, mint pl. kavicsot, kőtörmeléket stb. használha­tunk. Az alapanyag szilárdságát — bár­milyen anyagból indulunk is ki, — bizo­nyos határok között sajtolás útján fo­kozhatjuk. De sajtolás nélkül is minden­kor elegendő szilárdságú építőanyagot kapunk a szerkezeti részek közötti fa­laknak, határolófalaknak vagy egyéb, nagy terhelésnek alá nem vettett falak-

Next

/
Thumbnails
Contents