79549. lajstromszámú szabadalom • Nyomtatógép hátsókerék meghajtással

Megjelent 11)22. évi október hó J 18-án. SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 79549. szám. V/o. OSZTÁLY. Vontatógép hátsókerékmeghajtással. KBEMP JULES IGAZGATÓ RODAÜNBAN. A bejelentés napja 1920 junius hó 12-ika. Elsőbbsége 1918 március hó 11 ike. MAGYAR KIRÁLYI Hátsókerékmeghajtással biró vontató­gépek mellsőkerékmeghajtással dolgozó gépekkel szemben azt az előnyt nyújtják, hogy a hozzája kapcsolt teher a hajtó­kerekek adliásiója számára hasznosítva van, minek folytán könnyebb vontató­kocsit lehet használni. A hátsókerékmeg­hajtással biró vontatókocsiknak hátránya azonban, liogy a szükséges adhásió. létesí­tésére a terhet a hátsó kerekekre kell el­osztani és ennek következtében könnyei^ beáll a mellső kerekeknek a talajtól Való felemelkedése által a kocsi felbillenése, aminek következménye, hogy a gép erős­ségének megfelelő vontatási teljesítményt nem lehet elérni és hogy a kocsi futása, illetve irányítása hátrányosan van be­folyásolva. A jelen találmány ezen hátrányt ki­küszöböli a főkereten a hátsó tengely előtt elrendezett, függőleges irányban kilenget­hető, csuklós összekötőelem által, melyre a kocsik vagy effélék a hátsó tengely alatt vannak ráakasztva, mimellett az össze­kötőelemnek a főkerethez képest függőle­ges irányban való mozgathatósága követ­keztében a teher oly erőnyomatéka idéz­hető elő, mely a mellső kerekeknek a ta­lajtól való felemelése ellen hat. A talál­mány értelmében való berendezés által tehát a szokásos berendezéseknél fellépő hátrányok kiküszöböltetnek, melyek főleg abban állanak, hogy a mellső váz felbille­nésének kikerülése végett a gép súly­pontja a mellső tengelyhez közel rende­zendő el és hogy ezen okból hosszúra épí­tett és nehéz gépek használandók, hogy a szükséges adliásiónyomás eléressék. A ta­lálmány ezzel szemben a húzandó teher támadási pontjának a meghajtott hátsó tengely elé való egyszerű áthelyezése ál­tal könnyű és rövidre épített gépek alkal­mazását teszi lehetővé, melyeknél a szük­séges adhásiónyomást a hátsó kerékten­gely kaphatja, anélkül, hogy ezen célra különleges intézkedésekre volna szükség. A mellékelt rajzon foganatosítási példa gyanánt merev összekötőlemmel ellátott vontatógép van feltüntetve. Ezen a (g) keret alakjában kiképezett összekötőelem az (a) főkereten a mellső (b) kerekek és a meghajtott hátsó (c) ke­rekek között, tehát ez utóbbiak (d) ten­gelye előtt (f)-nél csuklósan van megerő-

Next

/
Thumbnails
Contents