79518. lajstromszámú szabadalom • Fűggő lakat

Megjelent, 11. évi október hó 8-án. MAGYAR KIRÁLYI MB SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEIRAS 79518. szám. VlII/d. OSZTÁLY. Függő lakat. HECHTL FERENCZ LAKATOS GRAZBAN. A bejelemes napja- 1921 január hó 17-ike. A jelen találmány függő lakat, mely az eddigelé ismeretes lakatoknál teteme­sen nagyobb biztonságot nyújt. A lakat jellemzője az, hogy a záró kengyel, vagy pedig egy ezen kengyel helyett alkalma­zott záró orsó a lakatból teljesen kihúz­ható és hogy a kengyelnek illetve orsó­nak a zárási helyzetben va'ó rögzítése céljából ezen szerveknek a lakatba be­nyúló szárai célszerűen több horonynyal vannak ellátva, melyekbe az előzőleg ki­emelt rekesztők a kulcs elforgatásánál 1 lekapcsol ódnak. A rajz a találmány tárgyának két pél­daképem foganatosítás i alakját szemlél­teti. Az 1. ábra a függő lakat elölnézete, rész­ben metszete, ahol is a zárókengyel ki van húzva. A 2. ábra a- lakat keresztmetszete. A 3. ábra oldalnézete, résziben metszet. A 4. ábra a lakat második íoganatosítási alakját szemlélteti elölnézetben, részben metszetben, a zárókengvel kihúzott hely­zete mellett. Az 5. ábra keresztmetszet. A 6. ábra a lakathoz tartozó kulcs. A lakatnak az 1—3. ábrák szerinti fo­ganatosítási alakjánál az (1) lemezen (1. ábra) egy parallelogramm csúcsaiban elhelyezett négy (2) orsó van elrendezve, (2. ábra), mely orsókon váltakozva egy­egy (3) rekesztőpár és egy-egy (4) ken­gyelvezető lemez van egymás fölött el­helyezve. Az egymás! fölött elrendezett rekesztopárok és kengyel vezető lemezek száma tetszőleges lehet. A (3) rekesztő­párok szabad végei egymás felé konver­gálódnak, még pedig az egymásután kö­vetkező párok váltakozva a lakat jobb-, illetve bal oldala felé. A rekesztőpárok nyugalmi helyzetben részben túlfödik a (6) kengyel szárainak bevezetésére szol­gáló (5) nyílásokat. A ((i) kengyel szárai fésűszeriien vannak kiképezve, azaz egy­mástól bizonyost távolságban elrendezett (7) hornyok sorozatával vannak ellátva. Minden egyes (4) kengyel vezető lemez közepén és a (9) zártok (8) fedőlemezé­ben a kettős szakállú (1)) kulcs (6. ábra) számára való (10) kulcslyuk van kiké­pezve. A lakatba bedugott (11) kulcs, mi­közben negyedfordulatot végez, az ösz­szes (3) rekesztőt kiemeli, vagyis a (3) rekesztők végeit az (5) kengyelbevezető nyílások körzetéből eltávolítja, amikor is a lakat akadálytalanul a ((>) kengyelre tolható. Ezt követőleg a kulcs további negyedfordulata után, a (3) rekesztők, (12) rugóik hatása alatt nyugalmi hely-

Next

/
Thumbnails
Contents