79462. lajstromszámú szabadalom • Vasbetongerendez

MegjeJent 1923. évi október hó 7-én. MAGYAR KIRÁLYT SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 79462. szám, VIII/a. OSZTÁLY Vasbetongerenda. FRIESEL ÁBRAHÁM MÉRNÖK BÉCSBEN. A bejelentés napja 1917 január hó 8-ika. Elsőbbsége 1916 szeptember hó 18-ika. Jelen találmány vasbetongerendák oly kiképzésére vonatkozik, melynek a célja, hogy e gerenda és a rábetonozott födém­lemez között a lehető legegységesebb sztatikus hatást érjük el. A találmány abban van, hogy a gerenda felső felüle­tén szabályos távolságokban a gerenda egész szélességére kiterjedő fecskefark­alakú (b) kivágásokat alkalmazunk és hogy minden két kivágás közé megma­radt gerendarész mindkét oldalfelületén és a felső gerendafelület közelében alá­metszett felületű (d) mélyedéseket ké­peiziink ki, amikor is ezen (d) mélyedé­sek nem nyúlnak a gerenda felső felüle­tébe alkalmazott (b) mélyedésekig. A találmány tárgyát a mellékelt rajz tünteti fel, ahol is az 1. ábra az ríj födémszerkezet fogana­tosítására alkalmas vasbetongerendát oldalnézetben mutat, a 2. áibra metszet az 1. ábra A—B vonala mentén, a 3. és 4. ábrák a találmány szerinti födémszerkezetnek a tartók irányával párhuzamos, illetve arra merőleges met­szetei, míg aiz 5. ábra az 1. ábra szerinti vasbeton­gerenda távlati képe. Az új födém előállítására magában véve ismert módon akként történik, hogy a kész vasbetontartókat a helyszí­nen elhelyezzük és ennek megtörténtével a födémlemezt alkotó betonrétegei; fel­töltjük. A betonfödémnek a feltüntetett foganatosítási példájánál az (a) vas­betontartók felületükön egyenlő közök­ben elrendezett (b) kivágásokkal van­nak ellátva, amelyek a tartó egész szé­lességére kiterjednek és amelyeknek (c) végfelületei (1. ábra) rézsútosak, űgv hogy fecskefarkalakú kivágások létesül­nek. A tartónak a (b) kivágások között megmaradó részeiben mindkét oldalon a tartó felső részének közelében a (d) ho­rony van alkalmazva, amelynek alap­felülete (1. és 2. ábrák) ugyancsak rézsú­tos. A (d) hornyok, mint az 1. ábrán lát­ható, szilárdsági okokból célszerűen nem nyúlnak a (b) kivágásokig, hanem az (f) félületekkel befejeződnek, úgy hogy a (b) és (d) kivágások között rövid dara­bon megmarad a tartó teljes haránt­metszete. A (g) betonréteg feltöltése alkalmá­val, mely a vastartók felső szélét a le­mez vastagsága szerint több centiméter­rel födi be, a beton az (a) tartó (b) és (d)

Next

/
Thumbnails
Contents