79427. lajstromszámú szabadalom • Bábú mozgatható testrészekkel

Megjelent 1922. évi október hó 4-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 79427. szám. VI/d. OSZTÁLY. Bábu mozgatható testrészekkel. «DUCROT» SOCIETA ANONIMA CÉG RÓMÁBAN. A bejelentés napja 1919 október hó 3-ika. Jelen találmány tárgya fából, papir­maséból s hasonlóból készült bábu, mely­nek különböző testrészei fémlemezek és csuklócsapok segélyével mozgathatóan vannak összekötve. Ezen fémlemezek kü­lönféleképpen vannak szerelve, hogy az általuk összekötött testrészekhez alkal­mazkodjanak és az összes mozgásokat le­hetővé tegyék. A találmány szerinti bábu egyik jel­lemzője az, hogy bármely tetszésszerinti helyzetet veheti fel és egy vízszintes síkon állva egyensúlyban maradhat. A találmány lényege egy teljesen moz­gatható bábu szerkezetére vonatkozik, mely játéktárgyai, művészeti célokra, mintabábu gyanánt s hasonló célokra alkalmazható. A találmány a csatolt rajzon egy pél­daképem kiviteli alakjában van fel­tüntetve. Az 1. ábra a bábu elölnézete, a 2. ábra oldalnézete, a 3. ábra a törzs ós fej módosítása. A találmány szerinti bábu lényegében az (1) törzsből áll, melyre a (2) fej csuk­lósan van erősítve. A fej, mint azt a rajz mutatja, a törzsre egy U-alakban meg­hajlított (3) fémlemez segélyével van erősítve, mely magára a törzsre egy (4) csavar segélyével forgathatóan van sze­relve. A fej a (3) fémlemezke két szára között akként van ágyazva, hogy egy (5) csap körül leengethető. A (tí) és (7) karok a törzsre ugyanúgy egy U-alakú (8) kapoccsal viannak csuklósan kap­csolva ós a törzs ugyanúgy van a (9) alsó testre szerelve. Az alsó testre a (10) lábak vannak kap­csolva, melyek felül a (11) csuklórósszel vannak ellátva; utóbbiak a lábak szét­terpesztését teszik lehetővé. A lábfejek az alsó lábszárakhoz és utóbbiak a combokhoz ugyanoly U-alakú csuklós kapcsokkal vannak erősítve, mint aminők a bábu többi végtagajainak össze­kapcsolására használtatnak. A (12) kezek a (13) alkarokhoz és utóbbiak a (6) és (7) felkarokhoz hasonló kapcsokkal van­nak erősítve. Ezen szerkezet által a fej minden szük­séges helyzetbe mozgatható, mivel két egymásra merőleges tengely körül lenget­hető, ugyanez áll a karokra nézve is, melyek a csuklós kapcsolatok kombiná­ciója folytán különféle helyzetekbe állít­hatók. A törzs az alsó testhez képest haj­lítható, míg a lábak szétterpeszthetők,

Next

/
Thumbnails
Contents