79349. lajstromszámú szabadalom • Öntöző eljárás és berendezés

Megj elent 1938. évi október hó 4-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABAD ALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 79349. szám. X/h. OSZTÁLY. Öntöző eljárás és berendezés. KEMÉNY SÁNDOR OKL. MÉRNÖK, ÉPÍTŐMESTER BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1920 julius hó 26-ika. A jelen találmány tárgyát képező ön­töző eljárásnak az a fő célja, hogy továb­bítható csőben vezetett nyomóvízzel, kü­lönösen pedig esőszerűen permetezve, nagyszabásuan, egy menetben akár 100— 200 m. szélességre, sőt azon túl is, vagyis szántóföldszerüleg öntözhessünk, anél­kül, hogy eközben a veteménybe gázol­nunk kellene. A hozzávaló berendezésnek pedig az a fő célja van, hogy az öntöző­szélesség irányában könnvü szerrel meg­toldható és kurtítható legyen. Az eljárási munkaszükséglete csekély s a foganatosításához való műveletek rendkívül egyszerűek. A berendezés is a lehető legegyszerűbb ós legkönnyebb s kezelése is könnyű. Sem az eljáráshoz, sem pedig a lerendezéshez nem keit nagyobb járónyomot elfoglalnunk a megmívelt földterületből, mint amek­kora ott közlekedés céljából különben is közönségesen szükséges. Az új eljárás lényegileg abban áll, hogy egy, a továbbítóirányhoz képest keresztirányban az öntözendő föld fölé szabadon feszülő nyomócsőrendszert de­rékon fogva a maga teljes egészéten továbbítunk az illető földterületen és közben ezen nyomócsőrendszer útján öntözünk, valamint hogy úgy a nyomó­csőrendszer továbbításának munkáját, mint pedig a víztáplálás szabályozó­műveleteit, pl. bekapcsolást, kikapcsolást egyazon járónyomban látjuk el. A találmány részleteit egyébként az idetartozó vázlatos rajzok nyomán írjuk le közelebbről, amelyek az új öntöző­berendezés kiviteli példáit tüntetik föl. 1. ábra egy teljes berendezés elülné­zete. 2. ábra ugyanannak alaprajza. 3. ábra két szomszédos berendezés érintkező végeinek részleges elülnézete, nagyobb léptékben. Á művelésnek alávetett földterületből kihasított keskeny 'nyomban van lefek­tetve az (1) vágány, s ezen jár a (2) kocsi. A kocsin nyugszik a (3) nyomó­csőrendszer, amely alépítményéhez de­rékban úgy van hozzáerősítve, hogy a kocsinak (4) toronyszerűén, ilí. árbóc­szerűen felmenő folytatása van, amihez a (3) csőrendszer (5) húzósodronyok és (6) bilincsek segélyével van hozzáfe­szítve. A kocsiból továbbá a cső szintjé­ben elül-hátul (7) csónakszerű toldatok állnak ki, amikhez a (3) csőrendszer

Next

/
Thumbnails
Contents