79343. lajstromszámú szabadalom • Üreges téglafal és födémszerkezet

Megj elent 1938. évi október hó 4-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 79348. szám. VIII/a. OSZTÁLY. Üreges téglafal és födémszerkezet. LAYKAUF KÁROLY ÉS LAYKAUF LAJOS ÉPÍTÉSZEK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1920 julius hó 1-je. A találmány tárgya kétféle építőkő­elemből összeállítható üreges téglafal, melyet a középrészében egyszerű vagy többszörös Z alakú, .a két végén kifelé szélesedő fecskefark-alakú keresztmet­szetű bekötőkő, és ezen bekötőkő ékalakú bevágásaiba csúsztatható, éleikre állított és végeiken ékalakú lemetszésekkel ellá­tott, egymás között légtereket alkotó futókövek jellemeznek. A találmányt továbbá az egymást teljes csatornákká kiegészítő, a bekötőkő bevágásaiban és a futókő ferde lemetszéseiben elrendezett, cementhabarccsal kiöntendő hornyok és az jellemzik, hogy az üreges téglafal felső éle a terhelésnek a bekötőköveken és a futóköveken való egyenletes elosztása céljából lapjára fordított téglakötés­szerűen elrendezett futókövekkel van lefedve. A találmány szerinti téglafal építő­elemei födémszerkezeteknél előnnyel al­kalmazhatók oly módon, hogy az egy­mástól a futókövek hosszának megfelelő távolságban elrendezett hosszgerendák alsó-, adott esetben az alsó- és felső része a bekötőkővel megegyező bevágásokkal van ellátva és a futókövek a hosszgeren­dák bevágásai közé vannak helyezve, mimellett a hosszgerendák felett elhelye­zett lapjaikra fordított futókövek illeszt tési éleiben kiképezett hornyokalkotta végigfutó csatornában cementhabarcs­ban ágyazott drótszál lehet elrendezve. A mellékelt rajz a találmány szerinti üreges téglafal példaképen vett kiviteli alakjait és az építőkőelemeknek födém­szerkezeteknél való alkalmazását tünteti fel. Az 1. ábra az üreges téglafal egy részleté­nek vízszintes metszete, a 2. ábra az 3. ábrával azonos metszet kisebb léptékben, a 3. ábra az iiregestéglafal felső két sorá­nak oldalnézete, a 4. ábra a futókő egy részének távlati képe a rögzítést biztosító hornyokkal, az 5. ábra a födémszerkezet példaképen vett kiviteli alakjának függélyes met­szetét és a 6. ábra a felülnézetét tünteti fel, míg a 7. ábrán egy szerkezeti részlet látható. Az 1. ábrán kettős légszigetelésű tégla­fal van feltüntetve, mely az (a) bekötő­kövekből és a bekötőkövek bevágásai közé csúsztatott (b) futókövekből áll. A (b) futókövek ferdén lemetszett (bl) felületei az (a) bekötőkő megfelelő ék­szerű bevágásaiba csúsztathatók, A raj­zon látható kiviteli a.!aknái a futókövek

Next

/
Thumbnails
Contents