79286. lajstromszámú szabadalom • Tisztítandó fémgombok alátámasztására való berendezés

Megjelent 1922. évi október hó 18-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 79286. szám. I/i. OSZTÁLY. Tisztítandó fémgombok alátámasztására való berendezés. VARGYAS ANDOR HUSZÁRŐRNAGY BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1920 március hó 24-ike. Jelen találmány tárgya tisztítandó fémgombok vagy effélék számára való oly alátámasztó berendezés, mely a gom­bot hordó szövetet a gomb tisztítása köz­ben bepiszkítás ellen biztosan védi meg és bármily kicsiny és bármily módon megerősített gombok kíméletes alátámasz­tását teszi lehetővé. A mellékelt rajzon a találmány tár­gyának példaképen vett foganatosítási alakja van feltüntetve. Az 1. és 2. ábra a berendezés egyik részé­nek felül-, illetve oldalnézete, a 3. "ábra a berendezés másik részének feliilnézete, a 4. ábra az ezen két rész egymásra­tolása által létesített teljes berendezés feliilnézete, az 5. ábrán a 3. ábrán feltüntetett rész változata látható. A berendezés két, egymásratolható, egy-egy (3), illetve (5) nyílással bíró fémből vagy más alkalmas anyagból való (1), illetve' (4) lemezből áll. Az (1) le­mez az egymáson való elcsúsztatás lehe­tővé tétele céljából hosszoldalai mentén pl. áthajtogatás útján nyert (2) veze­tékekkel bír a (4) lemez számára. A 4. ábra a berendezés használatát mutatja. Mindenekelőtt az (1, 4) leme­zeket a 4. ábrán látható helyzetből egy­máson a (13) nyilak irányában elcsúsztat­juk úgy, hogy a (3) és (5) nyílások egy-> mást fedjék, erre a (7) gombot az így képezett közös nyíláson alulról átesúsz­tatjuk a (4) lemez fölé, mire a lemezeket a nyilakkal ellentétes irányban vissza­mozgatjuk a 4. ábrán jelzett helyzetbe; ezáltal a (7) gomb, illetve annak (8) megerősítési cérna- vagy fémszára a (3) és (5) nyílások ellentétes sarkai által közrefogatik, amint ez a 4. ábrán fel van tüntetve. A tisztítás után a gomb kiszaba­dítása a megfordított úton történik. Mint a 4. ábrából megállapítható, tisztítás köz­ben a fémtisztítószer stb. a szövetet se­hol sem érheti, mert az a lemezek által hézagmentesen le van fedve, sőt az (1) vagy (4) lemez felső oldalára esetleg rá­kenődő tisztítószer semm|i körülmények között sem kerülhet a szövettel közvet­lenül érintkező (1) lemez alsó oldalára. A (3) és (5) nyílások célszerűen egy­mással egyenlő parallelogrammák alak­jában képeztetnek ki, lehet azonban más zárt alakot is választani, vagy esetleg az 5. ábra szerint a felső (4') lemezt (12) szárakkal kiképezni, miáltal az egyik ol­dalon nyitott (5') nyílás jön létre. Ez a (4') lemez ópúgy becsúsztatandó az 1.

Next

/
Thumbnails
Contents