79259. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés körlevelek és más effélék címkéinek előállítására, valamint azok címzésére, bélyegekkel és fejnyomással való ellátására

címanyagot a (3) dobra tekercseljük és (4) csapágyba forgathatóan helyezzük el; ugyanígy ágyazzuk (6)-nál az (5) dobra tekercselt (2) fényérzékeny papír­szalagot, oly módon, hogy az utóbbi az (1) slzalag alá kerüljön. Mindkét szala­got a (7, 8 és 9, 10) szorítóhengerek kö­zött, állandóan kifeszített állapotban akként vezetjük el a (11) asztallapon csúsztatva, hogy a (7, 8), illetve (9, 10) hengerpár közötti felületen a szalago­kat, egész hosszában a (12) fényforrás­sal megvilágíthassuk. Itt történik a cím­anyag másolása (1, és 2. ábra). Termé­szetes, hogy az asztalon egymás mellett két vagy több sizalagpár is vezethető egyidejűleg (2. ábra). A másolatokat tartalmazó fényérzé­keny papírszalagot alkaiamjs (13) .rög­zítő, illetve előidéző folyadékkal megtöl­tött tartályon vezetjük keresztül, eset­leg vezetőgörgők közbeiktatásával, mi­mellett a (14) nehezékhenegr alkalmazá­sával gondoskodunk arról, hogy a (2) szalag vagy szalagok kifeszített állapot­ban maradjanak. Az (1) eredeti címsza­lagokat a (9, 10) hengerpárból való kilé­pésük után a (15), illetve (15') dobokra tesszük fel, melyek a (16) transzmisszió­ról nyerik hajtásukat. A (13) folyadékból kikerülő, most már rögzített másolatokkal ellátott (2) sza­lagokat ventillátor alkalmazásával szá­rítjuk, vagy pl. (20, 21) görgőkön a (17) slzárítókamará'ba vezetjük, "melybe al­kalmas módon, pl. (18) vezetéken át száraz meleg levegőt vezetünk be, amely a (19) csövön át távozik onnan. A szá­raz (2) szalagokat a (22), ill. (22') do­bokra tekercseljük, mely utóbbiak a (23) transzmisszió útján hajtatnak. Előnyös a feltekercselendő (1) és (2) szalagok felvételére szolgáló (15, 15'), illetve (22, 22') dobokat két-két sorban elrendezni, oly célból, hogy a dobok egy­mástól függetlenül könnyen kicserélhe­tők legyenek (2. ábra). Aiz előzőkben leírt eljárással másolt címsorozatok feldarabolása, borítékokra való ragasztása, a borítékoknak posta­bélyeggel és fej nyomással való ellátása a 3. ábrán vázolt berendezéssel történik. A (22), illetve (22') dobokra teker­cselt (2) címsorozatmásolatokat a (24, 25) hengerpár közé vezetjük, ahol a (2) címszalag alsó felületét a (35) hengerről vezetett (36) végnélküli szalag segélyé­vel a (34) tartályban lévő ragasztó­anyaggal látjuk el. Ezután a (2) szala­got a (41) tartón elrendelzett (26, 27) hengerpár a (29) vezetékben excenterrel működtetett (28) kölyű alá tolja, amely kölyű lefelé haladva a címszalagból egy­egy címet levág. A kölyű működésével egyidejűleg az ugyancsak excenterrel, vagy más módon működtetett (32) tömb felemelkedik oly célból, hogy a levágott címkének egy, időközben a kölyü alá juttatott borí­tékra, levelezőlapra, vagy más effélére való sajtolása eszközölhető legyen (4. ábra). A borítékokat a (37, '38) dobokon veze­tett (40) végnélküli húrok szállítják a kölyü alá (3. ábra), még mielőtt a (32) tömb felemelkedett volna, avégből, hogy a (40) húrokat a (42) tömb felemelke­dése alkalmátval ne érintse,' ez utóbbi felső lapján a húrok számának és az emelkedés magasságának meg-felelő (39) vájatokkal (4., 5. ábra) van ellátva. A (28) kölyüvel egyidejűleg működik a (41) tartón elrendezett nedvesítő be­rendezés is, amely áll a (42) vezetékben járó (43) kölyüből, amely utóbbi (44) fu­rattal van ellátva, oly célból, hogy a (45) veztóken át a (46) víztartályból (47) ne­mez, szivacs vagy másefféléhez állan­dóan vizet szolgáltasson. A (43) kölyün lévő (47) nedves nemez, vagy másefféle a (32) tömb felemelke­dése alkalmával, az utóbbin fekvő borí­tékokat azon a helyen, ahová a posta­bélyeg felragasztandó, megTiedvesíti. A kölyiik felemelkedése és a (32) tömb sűlyesztése után a most már cím-

Next

/
Thumbnails
Contents