79259. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés körlevelek és más effélék címkéinek előállítására, valamint azok címzésére, bélyegekkel és fejnyomással való ellátására

Megjelent 1922. évi szeptember hó 24-én. I MAGYAR KIRÁLYI f«|r SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 79259. szám. IX/e. OSZTÁLY. Eljárás ós berendezés körlevelek és máseffélék címkéinek előállítására, valamint azok címezésére, bélyegekkel és fejnyomással való ellátására. BREUER BERNÁT KERESKEDŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1920 március hó 6-ike. A jelen találmány tárgyát eljárás és berendezés képezi, körlevelek, állapok, folyóiratok, .napilapok és más effélék borítékainak, illetfve címszalagjainak címzéssel, postabélyeggel és fejnyomás­sal vagy más nyomással való ellátására. A találmány célja, hogy különösen címirodákban, hivatalokban és ott ahol ugyanaízon címsorozatra időközönként körleveleket, felhívásokat stb. ismétel­ten kell küldeni, továbbá hírlapok, fo­lyóiratok stb. szétküldésénél az eddig szokásos időtrabló és fölötte költséges kézi, gépirású vagy nyomdai úton elő­állított címzéseket kikerüljük és he­lyébe egy gyors és kevésbbé költséges eljárást alkalmazzuk. A jelen találmány szerint a fenti elő­nyöket akként érjük el, hogy a rendelke­zésre álló címanyagot, egy-egy áttetsző, papir, vászon vagy más, fényt átbocsátó anyagból készült szalagra visszük fel, amelyről alkalmas berendezéssel papír­szalagra másolatokat) (pl. fénymásola­tokat) készítünk, ezt azután ugyanezen, vagy más készülékkel feldaraboljuk és az elküldendő levélborítékokra, leve­lezőlapokra, illetve címszalagokra, fel­ragasztjuk és eizeket postabélyeggel és ha kell fej- vagy más nyomással látjuk el. A mellékelt rajzokon a találmány tár­gyát tevő berendezés egy példaképem foganatositási alakja van feltüntetve és pedig az 1. ábra a oímsorozatok fénymásolá­sára és előidézésére, illetve rögzítésére szolgáló berendezés oldalnézete, a 2. ábra ennek felül nézete, a 3. ábra egy kombinált berendezést tüntet fel, amellyel az 1. ábrán feltünte­tett berendeléssel előállított cítnkesoro­zatot a címezendő borítékokra stb. fel­ragasztjuk, portóbélyeggel és végül, ha kell, fej- vagy szövegnyomással látjuk el. A 4., 5. ós 6. ábrák a 3. ábra szerinti be­rendezés A, B illetve C, részleteinek, részben metszett oldalnézeteit tüntetik fel. Rövidség okáért a találmány tárgyát tevő eljárást és berendezést együtt fog­juk ismertetni. Az előre elkészített (1) áttetsiző papír­szalagra, vagy máseffélére, kézírással, gépírással vagy nyomtatással felvitt

Next

/
Thumbnails
Contents