79208. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés bányahulladékoknak hányadékhő segélyével való földolgozására

Megjelent 1923. évi március hó 22-én. MAGYAR KIRÁLYI jjj ^ SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 79208. szám. lila. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés bányahulladékoknak hányadékhö segélyével való feldolgozására. RIEDEL ARTHUR MÉRNÖK KÖSSERNBEN (SZÁSZORSZÁG). A bejelentés napja 1916 augusztus hó 7-ike. A jelen találmány tárgya bányahulla­dékok, bitumenes pala és hasonlók feldol­gozására szolgáló eljárás és berendezés, amely a hulladékökbHn levő fémek és inetalloidok, főként nitrogén kiválasztását célozza. A jelen eljárás szerint a fémeket, metalloidokat, pl. a kötött nitrogént a hányadékok hőtartalma segélyével a ki­vánt alakban, mely azoknak felszabadítá­sát, koncentrálását és tisztítását egyetlen műveletben hőhatás által lehetővé teszi, mint gőzöket tesszük szabaddá és kidesz­tilláljnk. Már javasolták ugyan a hánya­dékok hőjének erőgáz előállítására való felhasználását, azonban a kísérletek meg­hiúsultak a kiszívás által előidézett hő­fokemelkedés folytán beálló elsalakodás miatt. A jelen eljárás céltudatosan és egyene­sen a fémek és inetalloidok vagy ezek vegyületeinek kiaknázására törekszik, hogy azok közbenső alakzatokon való át­menet nélkül a kivánt kémiai állapotban termeltessenek. Ezáltal a tényleges tarta­lomnak egészen 80%-ág emelkedő része ki­aknázható. Az eljárás további előnye az, hogy a költség nélkül rendelkezésünkre | álló hő egyetlen műveletben elvégzi a ke- j resett anyagoknak a kivánt alakra való átváltoztatását, felszabadítását, össze­gyűjtését, kondenzálását és tisztítását. A jelen eljárásnál tüzelőszerbeu szegény anyag is használható, sőt előnyben is ré­szesítendő, mivel ezzel a hőfok veszélyes emelkedése elkerülhető. A fémek pl. cink, antimon, kobalt, ritka földfémek és ezek vegyületeinek előállítá­sán kívül a jelen eljárás inetalloidok, pl. elemi kén és kötött nitrogén előállítására is alkalmas. Épen ez utóbbi metalloid mutatja, hogy a jelen eljárás milyen külö­nös előnnyel alkalmazható1 . Kokszoló üzemeknél pl. a tényleges nitrogéntartalmúnak legfeljebb 15%-át sikerül kiaknázni. Kerek 50"<5 a kokszban marad vissza, kerek 30% pedig mint nitro­géntartalmú olaj és kátrányba megy át. A jelen eljárással a tényleges nirogén tartalomnak sokkal nagyobb része egészen 80%-ig megkapható és pedig olyan anya­gokból, amelyeket eddig térfogategysé­güknek csekély fűtőértéke miatt haszon­talan, sőt legtöbbször káros hulladékok­nak tekintettek, ámbár 1.8—2% között nitrogént tartalmaztak. Ha a térfogategység fűtőértéke olyan

Next

/
Thumbnails
Contents