79151. lajstromszámú szabadalom • Tokba beépített vetítőkészülék

Megjelent 1922. évi szeptember hó 1922-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMILEIRAS 79151. szám. IX/h. OSZTÁLY. Tokba beépített vetítőkészülék. PETRA AKTIENGESELLSCHAFT FÜR ELEKTROMECHANIK CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1920 augusztus hó ll-ike. Elsőbbsége 1919 julius hó 4-ike. Az eddig ismert, szekrénybe vagy tokba beépített vetítőkészülékek techni­kai berendezésük folytán nem alkalma­sak olyan szekrényhez hasonló kikép­zésre, amely megengedhetővé tenné an­nak előkelőbb lakásokban, üzlethelyisé­gekben ós más hasonló helyeken való felállítását. Ha az ilyen berendezések rávetítés re való vetítőernyőkkel vannak ellátva, akkor a tokoknak a vetítőernyő­vel szomszédos oldalon nyitva kell len­ni ők és a vetítőernyőnek valamilyen módon azokon túl kell nyúlnia ós legfel­jebb a nyugalmi helyzetben lehet' leesap­pantható (1. pl. a 263818. sz. német sza­badalmi leírást). Világos, hogy az ilyen berendezésnek dísizbutor gyanánt való kiképzése a fent említett elrendezés foly­tán meg van nehezítve, sőt lehetetlenné is van téve. Tokba beépített, az átvetítésre vetítő­ernyővefl ellátott vetítőkészülékek szin­tén ismeretesek. Ezek azonban, miután a vetített képek szemléltetésére a vetítő­ernyőt vízszintes irányban kell a toknak a vetítőkészülékkel szemben fekvő falán elhelyezni, a vízszintes irányban túlsá­gos nagy kiterjedésüek, úgy hogy a szekrénynek tetszetős elkészítése és annak jobbfajta lakószobákban vagy üzlethelyiségekben való felállítása nem eszközölhető. A jölen találmány tárgya már most tokban elhelyezett vetítőkészüléknek oly technikai kiképzése, amelynél a tok tet­szósszerinti tetszetős alakban, mint álló bútor, szekrény vagy más efféle készít­hető, amely falaknak zárása vagy nyi­tása nélkül bemutatásira mindenkor ké­szen van. E célból a találmány szerinti berendezés abban áll, hogy a vetítő­készülék a tok alsó részében akképen van elhelyezve, hogy a képet a tok felső ré­szében lejtősen fekvő tükörre veti, amely előtt a tok mellső falában egy vetítő­ernyő van az átvetítésre elrendezve. Ezen kombináció folytán nemcsak a Vetítőernyőt lehet állandóan a bútordarab falazatának része gyanánt helyzetéten meghagyni, hanem a bútordarab álló helyzetben a képek bemutatására is fel­használható, úgy hogy az, mint szek­rény vagy hasonló bútor előkelő kivitel­ben mindenütt felállítható.

Next

/
Thumbnails
Contents