79150. lajstromszámú szabadalom • Berendezés csónakokon az evező megtámasztására

Megjelent 1922. évi szeptember hó 12-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 79150. szám. XV/c. OSZTÁLY. Berendezés csónakokon az evező megtámasztására. PAULOVITS PÁL TANÁR ÉS FESTŐMŰVÉSZ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1920 augusztus hó 9-ike. A jelenleg használatos evező kétkarú emelő sémáját mutatja, A teherkar lapát­alakú vége a vízben van, az erőkar vé­gét pedig a kezünkkel huzzuk. Az evező megtámasztása úgy történik, hogy az evező rúdját a csónak oldalán vagy a csónak oldalához erősített rudazat csú­csában. megerősített szögbe vagy vil­lába akasztjuk. A megtámasztás általá­nosságban az egész evező felső negye­dére szokott esni; a teherkar tehát rend­szerint háromszor olyan hosszú, mint az erőkar. Kézenfekvő gondolat, hogy ha az evező egyén munkáját könnyíteni akar­juk, az erőkart kell meghosszabbíta­nunk. Az erőkar hosszának azonban szo­rosan a test méreteihez kell igazodnia, mert az erőkar vége csak akkora körívet írhat le, amekkorát az ember az evező húzása közben átérhet. Az erőkar hosz­szabbítása tehát az eddigi evező-megtá­masztással az evező mozgathatóságának rovására történik. A jelen találmány már most azt a fel­adatot oldja meg, hogy hogyan lehet az evező erőkarját meghosszabbítani anél­kül, hogy az erőkarok végpontjai hosz-SZabb utón mozognának, mint amekko­rát az emberi test méretei megenged­nek. A megoldás abban áll, hogy az evező megtámasztási pontja (a szeg, villa vagy efféle) az eddigi berendezé­sekkel ellentétben nem képez szilárd pontot, hanem a csónaktól oldalt kifelé mozgathatóan van elrendezve; az eve­zők megtámasztási pontja pl. a csónak­ból oldalt kinyúló, tetszőleges, sík vagy térbeli görbe szerinti pályán kenyszer­mozgásszerűen lehet vezetve olykép, hogy evezés közben kifelé mozog. A leg­egyszerűbb szerkezeti megoldást azáltal nyerjük, hogy az evező megtámasztási pontját lényegileg függőleges tengely körül forgatható karon rendezzük el, úgy hogy az evező megtámasztási pontja evezés közben vízszintes síkban köríven mozog kifelé. A mellékelt rajzon a találmány tár­gyának példaképen vett foganatosítási alakja vázlatosan van feltüntetve, az 1. és 2. ábra felülnézetet mutat az evezők különböző helyzetében, a 3. ábrán az 1. ábra 3—3 vonala men­tén vett keresztmetszet látható. Az (5) evezők megtámasztási pontja, pl. a 3. ábrán látható (6) villa, a lénye­gileg függőleges (7) tengely körül kilen-

Next

/
Thumbnails
Contents