79095. lajstromszámú szabadalom • Készülék a korekció feszültség által szolgáltatott forgásszög létesítésére

Megjelent 1922. évi augusztus lió 28-án. M A G YA R K I RÁ LYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMILEIRAS 79095. szám. VIIfg. OSZTÁLY. Készülék a korekció feszültség által szolgáltatott forgásszög létesítésére. AKTIEN GESE LLSCH A FT MIX & GENEST, TELEPHON- UND TELEGRAPHENWERKE CÉG BERLIN-SCHÖNBEBGBEN, MINT ])u BECKMANN ERICH TANÁR HANNOVERI LAKOS JOGUTÓDJA. A 76867. sz törzsszahadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1917 julius hó 21 ike. Elsőbbsége 1916 augusztus hó 1-je. A találmány a törzsszabadalomban vé­dett korrekciós felvevő készüléken eszkö­zölt újításra vonatkozik. A találmány gondolat érzékelésére és a találmány tárgyának megértésére az 1.ábrá­ban oly felvevő készülék van szemléltetve, mely»él (J) légréssel ellátott, lamellás (E) vastestet két (sl, s2) cséve akként gerjeszt, liogy mindkettő a zárt vaskörhöz képest egymás ellenében működik. Az általuk létesített váltakozó mezők tehát átjárják a (J) légrést. Ha a két cséve feszültsége egyenlő, akkor az (E) vastest úgy alsó, mint felső keresztmetszete a kettő között mezőmentes lesz. Egy mozgatható (S) rö­vidrezáró cséve, mely ezen két kereszt­metszet egyikét, vagy mindkettőjét körül­fogja, a keresztmetszetnek erre a helyére fog beállani. Ha a (kl) és (k2) feszültségek arányát (2. ábra) változtatjuk, akkor a mezőmentes hely eltolódik és vele az (S) rövidre záró cséve is, melynek mozgása a feltüntetett foganatosítási alaknál egye­nes vonalú. Egy a rajzban fel nem tün­tetett fogaskerékbe kapcsolódó fogasrúd segélyével az egyenes vonalú mozgást könnyen, pl. forgó mozgását alakíthatjuk. Az (E) vastestnek félkör- vagy három­negyedkör alakban való meghajlításával az egyenes vonalú mozgás helyett közvet­lenül szögelfordulást létesíthetünk. A (kl, k2r) feszültségek viszonyának változtatása a mindenkori korrekció fe­szültséggel arányosan legegyszerűbben a 2. ábrában feltüntetett kapcsolás alkalma­zása mellett történik. Az (sl, s2) csévék egymás mögé és a hálózat külső vezetékei közzé vannak iktatva, mely hálózat sym­metriás háromvezetékes kapcsolásban mű­ködik és melyet pl. a (T) transformátor táplál. A hálózat nullvezetéke és az (sl, s2) csévék összeköttetési helye közé van fek­tetve a korrekció, feszültség, mint a (Tc) korrekció transformátorsekundár feszült­sége, melyet a törzsszabadalomban ismer­tetett módon transformátor által létesít­hetünk. Szabadalmi igény: Készülék a korrekció feszültség által szol­gáltatott forgásszög létesítésére, jelle­mezve azáltal, hogy ez a feszültség egy

Next

/
Thumbnails
Contents