79075. lajstromszámú szabadalom • Irón és hozzávaló hüvely

Megjelent 1923. évi augusztus lió 28-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEIRAS 79075. szám. IXa/b. OSZTÁLY. Irón és hozzávaló hüvely. KLIMPT PÁL HELYETTES IGAZGATÓ-TANÍTÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1920 julius hó 21-ike. írónők hegyezése közben, különösen ha a foglalat silányabb minőségű fából való, gyakran megesik, hogy a fa faragásánál az irón grafitbele letörik s így sokszor az irón nagy darabja kárba vész. A jelen találmány az irónok olyan készítési mód­jára vonatkozik, amely mellett, szintén a találmány tárgyát képező eszköz segítsé­gével, az említett hátrány teljesen ki­küszöbölhető. A találmány lényege az irón foglalatába be nem ragasztott, a foglalat­ban eltolhatóan elrendezett grafitból és az irónnak nem hegyezendő végére húz­ható, középvonalában az irón grafitbelé­nek befogadására való furatba tolható pecekkel ellátott irónvédőhöz hasonló hen­geres hüvely alkalmazásában áll, amely egyfelől lehetővé teszi az irón grafitbelé­nek a hegyezés előtt az irón hegye felől oly mértékben való visszatolását, hogy a foglalat faragásánál ez meg nem sérülhet, másfelől a foglalat meghegyezése után a grafitbélnek az íráshoz megkívánt mérték­ben kitolt helyzetében való rögzítését. Az említett hüvelyt alkalmas módon késsel láthatjuk el, amely a hüvely forgatásával az irón foglalatából mindig annyit farag ie, amennyi a grafit mindenkori kopásának megfelel. A már meglévő, nem a talál­mánynak megfelelő módon készített iró­nokat is használhatjuk a fentebb leírt mó­don és pedig úgy, hogy az irónt meleg vízben áztatva a belet a foglalathoz ra­gasztó anyagot feloldjuk, megszáradás után a foglalat két felét a közéhelyezett grafit­béllel az irón hegyes végéhez közel alkal­mas gyűrűvel, a másik végét pedig a fen­tebb leírt hüvellyel összeszorítjuk. A hüvelynek különféle, kör- vagy szög­letes keresztmetszetű, vékonyabb vagy vas­tagabb irónokhoz való alkalmassá tételére oldalában, az ismert fémből való hon­védőkhöz hasonlóan hasítékot képezhe­tünk ki. A mellékelt rajzon a találmánybeli esz­köznek illetőleg e megfelelően készült irón­nak példaképen vett foganatosítási alakja látható. Az 1. ábra az irón nem hegyes végére húz­ható, középvonalában megfelelő pecekkel ellátott hüvely függőleges metszetét, a 2. ábra ugyanennek keresztmetszetét láttatja, a 3. ábra egy más kivitelű, felső végén részben nyitott és késsel ellátott hüvelyt függőleges metszetben, a 4. ábra pedig vízszintes metszetben szem­léltet. Az 5. ábra az irónfoglalat metszetét, illető-

Next

/
Thumbnails
Contents