79008. lajstromszámú szabadalom • Boltredőnybiztosító és betörést jelző berendezés

___ Megjelent 1922. évi julius h ó 38-án. MAGYAR KIRÁLYI jj ^ SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 79008. szám. XVIII/b. OSZTÁHY. Boltredőny-biztosító és betörést jelző berendezés. SZABÓ BÉLA KERESKEDŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1920 április hó 27-ike. A jelen találmány oly berendezésre vonatko­zik, amely bolt- és más helyiségek kívülről való elzárására használatos redőnyöknek illetéktele­nek részéről végbement felnyitásánál úgy műkö­dik, hogy általa már a szándékolt, valamint a ne­tán mégis megtörtént betörés kívülről könnyen észrevehető. Megjegyzendő,' hogy a berendezés csak ott alkalmazható, ahol a redőnnyel zárható bejárati ajtó mellett legalább még egy, szintén redőnnyel zárható ablak, kirakat stb. van. A be­rendezéssel felszerelt redőnyök közül az ajtót elzáró magában csak igen kis mértékben, néhány centiméternyire tolható fel, mivel egy akadály a további feltolást lehetetlenné teszi és egyúttal egy fény- vagy hangjelzés a szándékolt felnyitást azonnal elárulja, míg az ablak, kirakat stb. elő­zetes felnyitása, illetőleg az azt védő redőny fel­tolása után az ajtó redőnye feltolható, legalább annyira, hogy a helyiségbe való bejutás lehetővé válik, azonban belülről a feltolt redőnyök közül csak az ajtóé ereszthető, illetőleg húzható ismét le, az ablaké nem. A betörés tehát a résziben nyi­tott, azaz feltolt redőnyű kirakatról is észre­vehető. A berendezés oly módon is készíthető, hogy a fény- vagy hangjelzés akkor is műkö­désbe jön, ha — amint azt az utóbbi esetben is­mertettük — a helyiségbe való behatolásnál elő­ször a kirakatot védő redőnyt tolják fel. Egyéb­ként az ajtót és az ablakot elzáró redőnyök mű­ködési szerepét az előbb leírthoz képest felcserél­hetjük, azonban minthogy a helyiségbe rend­szerint könnyebb az ajtón, mint az ablakon ke­resztül bejutni, célszerűségi szempontból válasz­tottuk a már fentebb ismertetett elrendezést. A találmány lényege a redőnyök lehúzásakor vagy feleresztésekor a redőnyök egyikének helyt­álló tengelyén ülő rúgóházak forgó mozgása által megfelelő áttételi szervek révén mozgatott és függőleges csap körül elforduló olyan ütköző­kar alkalmazásában áll, amely a leeresztett ajtó­redőny felső széle alá hatolva, az ajtó redőnyé­nek magában való feleresztését, illetőleg feltolását megakadályozza, viszont a kirakat redőnyének előzetes és ezt az ajtó redőnyének követő fel­tolása után, az ajtó redőnyének visszahúzása ese­tén is a kirakatot védő redőnynek lehúzását lehe­tetlenné teszi. A találmány'beli elrendezésnél a kirakatredőny tengelyén ülő egyik és pedig az ajtó felé eső rúgóház forgó mozgását egy ehhez erősített és ezzel forgó hüvely végére ékelt fogas­kerék egy vagy több fogaskerék közvetítésével egy olyan fogaskeréknek adja át, amely az ajtó feletti redőnyszekrénybe átnyúló és ezen a végén csavarmenetekkel, — a szóbanforgó elrendezés­nél balmenetü lapos csavarmenetekkel — ellátott tengelyen ül. E tengelynek csavarmenetes végét megfelelő és tengelyirányú vezetékben elcsúsz­ható anya veszi körül, amely az utóbbi tengely forgása révén a tengely irányában haladó alter­natív mozgást végezhet. E csavaranyának, amit célszerűen négyoldalú hasábként képezhetünk ki, kifelé, azaz a redőny felé eső oldalára függőleges fogakkal bíró fogasrúd van erősítve, amelybe egy ezelőtt megerősített függőleges csap körül elfor­dulható s az ajtóredőny alá hatoló ütközőkar megfelelő fogazással ellátott, illetőleg fogasívként kiképezett fejrésze kapcsolódik. Ha mind a két ajtó- és kirakatredőny fel van eresztve, ez az üt-

Next

/
Thumbnails
Contents