77972. lajstromszámú szabadalom • Aszaló

Megjelent 1921. évi május hó 14-én. MAGYAR KIRÁLYI »gf SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 77972. szám. IV/e. OSZTÁLY. Aszaló. STELZNER ÁRMIN KERESKEDŐ LEIPZIGBEN. A bejelentés napja 1919 október hó 11-ike. A mesterséges légvezetésscl működő aszalók rendszerint úgy vannak szer­kesztve, hogy a szárító levegő hosszúkás alakú szekrénybe az egyik homlokoldail felől vezettetik be és innen alulróJ a szárí­tandó anyagon áthatol, amely a szekrény fedő lécfenéken, szitán vagy effélén van elhelyezve. Ily szerkezetű aszalóknál a levegőnek az aszaló egész hosszában szétterített szárítandó anyaghoz való hozzávezetése nehézségeket okoz, ímert a szárító közeg, amely a többnyire hosszúkás alakú aszalómező egyik végén nagy sebesség­gel áraimlik be, csak a beáramlással el­lenkező végén torlasztatik és itt a szárí­tandó anyagon nagyobb mennyiségben hatol át, mint ,a beáramlási hely közélé­ben. Ha nincsenek külön intézkedések, úgy ezenkívül a beáramlási hely közelé­ben visszaáramlás lép fel, vagyis a szárí­tandó anyagon a szélcsatorna felé külső levegő szívatik át. Oiy berendezések, amelyek célja a lég­átbocsátás megszűkítése avégett, hogy a levegő kénytelein legyen a szárítandó anyagon az aszalómező mási helyein is elégséges mennyiségben áthatolni, a lég­szállító kerék nagyobb megterhelését okozzák anélkül, hogy elégséges bizton­ságot nyújtanának arra, hogy az aszaló­mező egész hosszában egyenletes szárí­tás menjen végbe. A léghozzávezető csa­tornáknak szűkített alakban váló kiképe­zése és terelőfölületek beépítése sem ve­zethet eredményhez oly szárítóknál, ame­lyek fujtató által szállított levegővel mű­ködnek, mert ez esetben a szárító levegő a csatorna szűkített alaikja folytán csak nagyobb sebességgel áramlik ki és mert itt is attól kéli tartani, hogy a fujtatott levegő a beáramlási hely közelében külső levegőt szív be. A találmány tárgyánál arról van szó. hogy a biztos és egyenletes légelosztást a lehető legegyszerűbb eszközökkel oly sík-aszalóknál érjük el, amelyek fújtató által szállított levegővel működnek, vagyis amelyeknél a szárítóközeget fúj­tató hajtja az aszalómezőhöz. A találmány lényege abban áll, hogy az áteresztő aszaló föliilettől lefelé megfe­lelő távolságban szélterelő fölületeket ve­zetünk a fölület alatt levő szélszekrénybe úgy, hogy azok a szárító közeg beáram­lási helyének közelében a legmagasabbak és az aszalómező ellenkező vége felé ala­csonyabbak. Emellett abból a föltevésből Indultunk ki, hogy a szárító közeg sugara az aszaló-

Next

/
Thumbnails
Contents