77946. lajstromszámú szabadalom • Árammegtakarítókészülék izzólámpákhoz

Megjelent 1921. évi április lió 30-án. MAGYAR KIRÁLYI fgSSf SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 77946. szám. VII/h. OSZTÁLY­Árammegtakarító készülék izzólámpákhoz. HAAN FÜLÖP IZZÓLÁMPAKÉSZÍTŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 191.9 november hó 22-ike. A találmány célja elektromos világítási berendezéseknél áram megtakarítása, ami a jelenlegi viszonyok között és a közel jövőben is rendkívül fontos gazdasági szempontból. A találmány szerint a célt azáltal érjük el, hogy az izzólámpának a vezetékháló­zatba való bekapcsolásár a szolgáló készü­lékbej_pl. izzólámpafoglalatba oly készülé­ket iktatunk be, amely az izzólámpát en­nek minden változtatása nélkül befogadni képes és amely ellenállást tartalmaz, úgy hogy a vezetékhálózat árama csak az el-11 -lenálláson"^át juthat az izzólámpába. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy foganatosítási alakja példaképen van föltüntetve és pedig az 1. ábrán a készülék oldalnézetben és a 2. ábrán hosszmetszetben. A rajzon ábrázolt készülék közönséges izzólámpa-foglalatba becsavarható betét, amelybe az izzókörte minden- további nél­kül becsavarható. Természetesen a készü­lék közbeiktatásával használt izzólámpá­nak kisebb feszültségre méretezettnek kell lennie, mint a hálózati feszültség. A készülék fölső része ugyanolyan, mint a használatos izzókörték talprésze. A szigetelőanyagból való (1) testre az I izzólámpafoglalatba illő külső csavarme­netes (2) hüvely van rásajtolva és a (3) kontaktusdarab van ráerősítve. A talál­mány szerint a (2) hüvely a vele egy da­rabot képező vagy hozzá erősített csa­varmenetes (4) hüvellyel van megtoldva, amelynek belső csavarmenete egyenlő a (2) hüvely külső csavarmenetével, úgy hogy a foglalatba illő izzókörte a (4) hü­velybe is minden további nélkül becsa­varható. A (2) és (4) hüvelyrészek között a szi­getelőanyagból való (5) korong van meg­erősítve, amely közepén a (6) kontaktus­darabot hordja. A (3) és (6) kontaktusdarabokat a köz­beiktatott (7) ellenállás köti össze egy­mással, úgy hogy a foglalatból az áram a; (3) kontaktusdarabon, (7) ellenálláson és (6) kontaktusdarabon át jut a készülékbe becsavart izzókörtébe és a (4) és (2) hü­velyen át jut vissza a foglalatba. A készülék természetesen a rajzon áb­rázolt alaktól eltérően is foganatosítható. A lényeg az, hogy a használatos izzó­lámpa a találmány tárgyát képező áram­megtakarító készülékbe minden változta-I tás nélkül beilleszthető legyen.

Next

/
Thumbnails
Contents