77944. lajstromszámú szabadalom • Készülék a bőrnek az állatról való lenyúzására

Megjelent 1921. évi április lió 30-án. MAGYAR KIRÁLYI ijgg SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 77944. szám. XI/f. OSZTÁLY. Készülék a bőrnek az állatról való lenyuzására. CANTIENI HANS KERESKEDŐ ST. GALLENBEN. A bejelentés napja 1919 november hó 22-ike. Valamely állat bőrének lenyúzása al­kalmával a bőrt az itt használatos kés gyakran megsérti és ezzel értéktelemmé teszi. Azonkívül a késsel való lenyúzás nemcsak nagy gondosságot és ügyessé­get, hanem sok időt is igényel. A találmány célja már most oly készü­lék létesítése, mely az állat gyors meg­nyúzását a bőr megsértése nélkül gyakor­latlan munkások részére is lehetővé teszi. Ezt a célt azzal érjük el, hogy fogantyú­val ellátott keretben, két pajzs között, forgó ütőfej van elrendezve, mely a paj­zsok közül kinyúló tompa éleivel a bőrt a hústól elválasztja. Az ütőfej hajtása egy mótor felől hajlékony tengely segélyével történik. Ha csekély erőkifejtéssel nagy teljesítményt érjünk el, az ütőfej az alább ismertetendő sajátos módon van kiké­pezve. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak példaképem foganatosítási alakja van föltüntetve. Az 1. ábra a- készüléket a hajtómotorral együtt oldalnézetben mutatja. A 2. ábra magának a készüléknek nagyobb léptékű hosszmetszete. A 3. ábra a készülék vázlatos végnézete. A föltüntetett készülék az (1) kerettel van ellátva, mely a (2) fogantyúval van fölszerelve. Az (1) kereten a (3) hasíték van alkalmazva, melyben a (4) ütőfej van forgathatóan ágyazva. Az- (1) keret a (4) ütőfejnek három (6) karja kissé túlnyúl. A (4) ütőfej a (7) kúpkerék agyára van fölerősítve, mely a (8) kúpkerékkel kap­csolódik. Az utóbbi a (9) tengelyen van elrendezve, mely a (2) fogantyúban van ágyazva és a hajlékony (10) tengely se­gélyével a (11) elektromotorral van össze­kötve. A (11) mótor a (12) villa segélyé­vel a munkahelyiség mennyezetére van fölfüggesztve; a mótor tokja teljesen el van zárva és a (13) kapcsolóval fölsze­relve. A (4> ütőfej (6) karjai (14) sziromszerü részekkel vannak ellátva, úgy hogy lép­csőzetesen három (15, 16, 17) fok létesül, melyek közül az egyik nagyobb mérték­ben nyúl túl az (5) pajzsok szélén, mint ;a többi fok. A (15, 16, 17) fokok szélei tompák, úgy hogy azok sem a húst, sem a bőrt el nem vágják. A (7, 8) kerékmüvet a (19) süveg borítja. A munkás a készüléket a bőr alá tolja, amikor is a nagy sebességgel forgó (4) ütőfej a bőrt leválasztja anélkül, hogy ezt

Next

/
Thumbnails
Contents