77912. lajstromszámú szabadalom • Berendezés gyujtással dolgozó rotációs erőgépek hajtóközegének bevezetésére

Megjelent 1921. évi április lió .'50-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 77912. szám. Vd/2. OSZTÁLY. Berendezés gyújtással dolgozó rotációs erőgépek haj tóközegének bevezetésére. MOTORENFABRIK OBERURSEL A.-G. CÉG OBERURSELBEN. A bejelentés napja 1918 augusztus hó 24-ike. Elsőbbsége 1918 február hó 20-ika. Hogy a gyújtással dolgozó rotációs erőgépek súlyát és építési hosszát lehető­leg csökkentsük és hogy meggátoljuk, hogy a hajtóközeg, pl. benzin és levegő keveréke a forgattyútokon keresztül­vezető útjában az ebben szabadon ke­ringő kenőolajjal érintkezésbe jöjjön, a jelen találmány értelmében a forgattyú­tokban egy kamrát rendezünk el, melybe az üreges forgattyútengely ürege torkol be és melyből vezeték vezet mindegyik beeresztő szelephez úgy. hogy a hajtó­közeg az elgázosítóból a beeresztő szele­pekhez vezető útjában ezen a kamrán ha­lad keresztül. Célszerűen a forgattyútokban ennek ol­dalfalától bizonyos távolságban, a for­gattyútokkal körülforgó gyűrűtárcsa a forgattyúcsapon pedig ennek a tárcsánnk központi nyílását és belső szélét letakaró lemez van elrendezve úgy, hogy olyan kamra van létesítve, melybe az üreges forgattyútengely ürege torkol be és mely a gázkeveréket befogadja, mely utóbbi azután a kamrában végződő vezetéken át jut a beeresztő szelephez. A gyújtással dolgozó rotációs erőgé­peknél a hajtóközegbevezetés ezen mód­jának egy foganatosítási példája a mellé­kelt rajzon hosszmetszetben van föltün­tetve. Az (a) forgattyútokban ennek egyik ol­dalfalával szemközt a gyűrűalakú (d) bá­dogtárcsa van megerősítve pl. lehajlított külső szélével. A (d) tárcsa központi nyí­lása olyan nagy, hogy a gép forgásakor a tárcsa forgását a (b) forgattyútengely (bl) forgattyúcsapja körül lehetővé teszi. Ezt a nyílást a (bl) forgattyúcsapon ülő (e) lemez takarja el, melynek széle a (d) tár­csa belső szélén túlér. Ez az átlapolás lehetőleg kicsi, hogy az (e) és (d) részek egymáson való csúszásakor föllépő súr­lódás folytán a munkaveszteséget lehető­leg csökkentsük. Az (e) és (d) részekkel az (a) forgattyú­tokből elrekesztett (k) kamrába torkol a (b) forgattyútengely ürege, mi mellett ez a forgattyútengely (i)-nél ferdén le van vágva, hogy a gázkeverék a berajzolt nyíl irányában a (k) kamrába áramolhas­sák. Az (f) vezetéken át azután ez a gáz­keverék a (g) beeresztőszelephez áramlik. Szabadalmi igények: 1. Berendezés gyújtással dolgozó rotá­ciós erőgépeknél a hajtóközegének be-

Next

/
Thumbnails
Contents