77901. lajstromszámú szabadalom • Önműködő mérőkészülék, különösen folyadékok számára két billenthető mérőteknővel, melyek váltakozva megtelnek és kiürülnek

Megjelent 1921. évi április lió .'50-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEIRAS 77901 szám. VII/f. OSZTÁLY Önműködő mérőkészülék, különösen folyadékok számára, két billenthető mérő­teknővel, melyek váltakozva megtelnek és kiürülnek. ADAM HENRI VINCENT CUKORGYÁRI IGAZGATÓ DJOCJÁBAN (JAVA, NÉMETALFÖLDI-KELETINDIA). A bejelentés napja 1918 március hó 1-je. Elsőbbsége 1914 julius hó 28-ika. A találmány tárgya önműködő mérőké­szülék, amelynek két mérőteknő (vagy két mérőteknősorozat) van elrendezve, ame­lyek közül az egyik kiürül, miközben a másik megtelik. A mérendő anyag súlya ©mellett mutatót vagy más közeget befo­lyásol, amely különböző helyzeteiben elektromágnesek áramköreit zárja, miál­tal azok minden mérésnél két reteszelő szerkezetet oldanak és így lehetővé teszik, hogy az egyik mérőteknő fölbillenjen és a másik a töltő helyzetbe jusson. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát tevő mérőkészülék egy kiviteli alakja, a hozzátartozó villamos áramkörökkel pél­daképen vázlatosan van föltüníetve. Az 1. ábra a mérőkészülék elölnézete a 2. ábra a mérendő folyadék beömlését vezérlő készülék hosszmetszete; a 3. ábra azon szerkezetet mutatja, amely­nek révén a mérőteknő súlya kiürülésnél üres állapotban állandóan ugyanaz ma­rad. A 4. ábra azon szerkezetet szemlélteti, amely mérőteknő billenésénél lökések föl­lépését lehetőség szerint megakadályozza. Az (al, a2) mérleg (1. és 2. ábra) a (bl, b2) csapok segélyével forgathatóan föl­függesztett (cl, c2) mérőteknőket hordja. A mérendő folyadék a (d) csatornán, va­lamint a nagy (g) és a kis (k) szellentyűk­kel ellátott (e) edényen át jut_a mérőtek­nőkbe. A folyadék a szellentyűk helyzete szerint vagy az egyik vagy a másik tek­nőbe folyik. A beosztással ellátott, köralakú (hl, h2) tárcsák, amelyeken az (il, i2) mutatók a folyadék súlyát jelzik, három-három (dl, ml, nl), illetve (12, m2, n2) kontaktus­sal vannak fölszerelve. Ezek a kontaktu­sok a mutatókkal működnek együtt. Az (11, ml, nl) és (12, m2, n2) kontaktusok akképen vannak a (hl, h2) tárcsákon el­rendezve, hogy az (11, 12) kontaktusok a mérőteknő állandó súlyának kiürítés után (vagyis az üres mérőteknő súlyának hoz­záadva a tapadás folytán a mérőteknő fa­lain, illetve minden kiürítés után a teknő­ben visszamaradó folyadékmennyiség sú­lyát), felelnek meg, az (nl, n2) kontaktu­sok pedig azon összsúlynak felelnek meg, amely a mérőteknőnek üres állapotban való állandó súlyából és a töltés súlyából összegeződik. A harmadik (ml, m2) kon­íV,

Next

/
Thumbnails
Contents